Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij je opdrachtgever die ontstaat als je een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft. Alleen zuivere vermogensschade is verzekerd. Schade aan zaken is niet verzekerd.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf en uitzendkrachten en stagiaires die voor jou werken.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van deskundigen voor het bijwonen van een formeel onderzoek nadat je aansprakelijk bent gesteld. De maximale vergoeding is 10% van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum.

Extra informatie

Er is geen dekking voor beroepsfouten die je al kende.

Uitloop

Tot maximaal 3 maanden na het beëindigen van je verzekering kan je nog een aansprakelijkheidsclaim indienen. Het handelen of nalaten dat tot de aansprakelijkheidsstelling leidt, moet wel hebben plaatsgevonden vóór de einddatum van je verzekering.

Beschadiging van documenten en gegevens

Je bent ook verzekerd voor verlies, beschadiging of vernietiging van documenten en gegevens inclusief reconstructiekosten en gevolgschade. De schade aan documenten is verzekerd tot maximaal € 250.000,- per aanspraak en schade aan gegevens tot maximaal € 50.000,- per aanspraak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Kantoorrisico

Je bent niet verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die jij hebt veroorzaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen zuivere vermogensschade is verzekerd. Schade aan zaken van anderen is niet verzekerd.

Extra informatie

Voor schade die je aan zaken van een ander toebrengt, kan je de ZEKUR Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering afsluiten.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Als je meer dan 1 schade meldt in een verzekeringsjaar dan vergoeden wij in dat jaar maximaal € 500.000,- voor alle schades samen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve in Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.