Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De ZEKUR ZZP Bouw en Montageverzekering is bedoeld voor kleine bouwprojecten en installatiewerken tot een bouwsom van € 75.000,-. Je bent verzekerd voor materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen, installaties en hulpmaterialen. Ook schade door bouwactiviteiten is verzekerd.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd wordt of gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt.

Wie is verzekerd?

Jijzelf en de opdrachtgever zijn verzekerd.

Extra informatie

Als je werkt met een onderaannemer,dan is schade aan het object dat in aan- of verbouw is niet verzekerd.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode, zoals bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein. De schade wordt tot maximaal € 75.000,- vergoed.

Extra informatie

De maximaal verzekerde bouwtermijn is 6 maanden.

Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan Eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever. De schade wordt tot maximaal € 50.000,- vergoed.

Hulpmateriaal

Je bent verzekerd voor schade aan en diefstal van hulpmaterialen, die op de werkplek aanwezig zijn. Bijvoorbeeld gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeemkisten, etc. Schade aan hulpmateriaal is verzekerd tot maximaal € 10.000,-.

Extra informatie

Alleen schade aan hulpmateriaal dat jouw eigendom is, is verzekerd. Schade aan hulpmateriaal van de opdrachtgever is niet verzekerd.

Onderhoudstermijn

Je bent verzekerd voor schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn.

Extra kosten

Wij betalen boven het verzekerde bedrag ook de kosten van deskundigen om de grootte van de schade vast te stellen en de kosten die je hebt gemaakt om directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken. De kosten die je moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van beschadigde zaken vergoeden wij tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, opzet, asbest, bedrijfsschade en andere schade dan reparatie- en herstelkosten is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid jegens niet bij de bouw betrokken partijen op en rond het bouwterrein is niet verzekerd.

Persoonlijke bezittingen

Schade aan en diefstal van persoonlijke spullen van medewerkers op de bouwplaats is niet verzekerd.

Brand- en ontploffing

Na een (gedeeltelijke) oplevering van het werk is er geen dekking voor brand- en ontploffing. Ook niet als je (deze delen) van het werk nog moet onderhouden of ontstane gebreken nog moet verhelpen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je brandgevaarlijke werkzaamheden of grond- en graafwerkzaamheden uitvoert, ben je je verplicht een aantal preventiemaatregelen te nemen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan de preventiemaatregelen beschreven.

In- en uitloop

Als je vóór de ingangsdatum van de verzekering bent begonnen met een werk en hier nog mee bezig bent als deze verzekering begint, dan ben je ook verzekerd voor schade aan dit werk. Dit is het inlooprisico. Het inlooprisico is alleen verzekerd als er nog geen schades bekend zijn. Het uitlooprisico is niet verzekerd.

Eigen risico

Op deze verzekering geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Er gelden maximale verzekerde bedragen. Schade aan het werk is verzekerd tot maximaal € 75.000,-. Schade aan eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd tot maximaal € 50.000,-. Schade aan hulpmaterialen is verzekerd tot maximaal € 10.000,-.

Bouwtermijn

De verzekerde bouwtermijn is maximaal 6 maanden.

Aanvullende verzekering

Je beslist zelf of je de ZEKUR ZZP Bouw en Montageverzekering in je ZEKUR ZZP Bundel af wilt sluiten. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent binnen Europa verzekerd op de werkplek waar je het werk uitvoert.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.