Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf, gereedschappen en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door onder andere brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om een directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken. 

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze plotseling kapot gaan of door een stroomstoring zijn uitgevallen.

Verzekerd adres

Zowel de inventaris die aanwezig is in je eigen woning als op een ander adres in  Nederland is verzekerd.

Extra informatie

Bij het aanvragen van je verzekering moet je wel beide adressen aan ons doorgeven.

Extra Kostendekking bij beroep in de bouw

Als je een beroep hebt in de bouw, ben je bij schade ook verzekerd voor extra kosten die je moet maken om je bedrijf door te laten draaien. Bijvoorbeeld de huur van tijdelijke huisvesting of apparatuur. Wij vergoeden deze kosten tot maximaal € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent alleen verzekerd als je ZZP'er bent. Heeft je bedrijf een andere ondernemingsvorm zoals bijvoorbeeld een V.O.F. of heb je vaste medewerkers in dienst, dan is er geen dekking op deze verzekering.

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Afhankelijk van je beroep kunnen er aanvullende clausules gelden.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 20.000,-  per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de adressen die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.