Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van je beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij het verhalen van aan jou of je eigendommen toegebrachte schade door een ander,  bij het incasseren van onbetaalde vorderingen en bij conflicten over de door jou gebruikte bedrjfs- of kantoorruimte.

Extra informatie

Voor alle andere conflicten die te maken hebben met de uitoefening van je beroep of bedrijf krijg je juridisch advies van DAS.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van je bedrijf of je beroepspraktijk.

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp van DAS als je bedrijfsaansprakelijkheid deze schade niet vergoedt.

Incasso

Als een opdrachtgever of klant weigert te betalen, dan nemen wij het incassotraject van je over.

Extra informatie

Je moet de zaak binnen 6 maanden na de eerste betalingsherinnering bij DAS melden.

Verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent alleen verzekerd voor conflicten die te maken hebben met de uitoefening van je beroep of bedrijf dat op je polis vermeld staat.

Maximum kosten en drempel

De kosten die door de deskundigen van DAS worden gemaakt, worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot € 50.000,-. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 400,- gaat. Deze beperking geldt niet voor incassobijstand en schade die je in het verkeer hebt opgelopen.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De kosten van deze externe rechtshulpverlener worden tot maximaal € 50.000,- vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van schade die aan jou is toegebracht is er dekking in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Voor overige conflicten is er dekking in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.