Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding en elke andere plotseling en onverwachte gebeurtenis.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot maximaal € 750.000,-. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag van je woonhuis kun je ook zelf opgeven. Op de verzekering is dan de index van toepassing: het verzekerde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Maak je voor de waardebepaling gebruik van een herbouwwaardemeter, een geldig taxatierapport of een waardebepaling door ons, dan kun je 'Garantie tegen onderverzekering' krijgen. Dit betekent dat wij de volledige schade betalen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken. Ook eventueel schilderwerk aan het kozijn van het gebroken ruit is verzekerd.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd. We vergoeden schade aan je tuin dan tot maximaal € 10.000. Niet verzekerd is schade als gevolg van weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis, op je terrein of in keten staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig je woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je woonhuis. Onderhoud je je woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van € 200 per stormschade van toepassing. Op de dekking 'Alle Gevaren' is een eigen risico van € 100 per gebeurtenis van toepassing. Dit eigen risico is niet van toepassing voor schaden genoemd onder "Woonhuis Extra Uitgebreid". Deze eigen risico's zijn afkoopbaar tegen betaling van extra premie.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw woonhuis in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor
waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Uitgesloten op dekking Alle Gevaren

Op de dekking Alle Gevaren is niet meeverzekerd schade door bacteriën, schimmels, virussen, plantvorming en stank. Ook schade trillingen of beroering van de ondergrond is niet meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan na 1 maand. Neem hiervoor contact met je assurantieadviseur.