Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de bedrijfsschadeverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand doordat uw gebouw of de spullen in uw bedrijf schade hebben opgelopen. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, aanrijding, inbraak en diefstal. Verzekerd is het verlies aan brutowinst.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de vaste lasten van uw bedrijf, zoals salarissen, als uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stilvalt door een verzekerde gebeurtenis. Ook de netto winst die u daardoor misloopt wordt vergoed.
Betaalt u bij een bedrijfsschade onverplicht lonen en salarissen door? Dan vergoeden wij deze kosten ook.

Schadevergoeding

De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Storing nutsvoorzieningen

Wij vergoeden bedrijfschade als er bij een bedrijf dat water of elektriciteit levert schade ontstaat, waardoor de levering van water of elektriciteit wegvalt. De storing dient langer dan 6 uur te duren.

Reconstructiekosten

De extra tijd die u besteedt aan het reconstrueren van uw (financiële) administratie, is niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag (brutowinst) en de periode waarin wij uitkeren staan op het polisblad. Omdat de omzet kan schommelen, verhogen wij bij schade automatisch het verzekerde bedrag met 30%. Is de werkelijke brutowinst hoger dan 130% van het verzekerde bedrag? Dan hebt u niet alles verzekerd. Bij schade krijgt u dan ook maar een deel vergoed.

Vorderingen

Ook verzekerd is bedrijfsschade omdat u vorderingen niet kunt incasseren. Dit moet het gevolg zijn van een in deze verzekering genoemde schadeoorzaak.

Publiekstrekker

Sluiten van een publiekstrekker als gevolg van een in deze verzekering genoemde schadeoorzaak. Een publiekstrekker is een winkel, een winkelcentrum of bedrijf waar veel klanten komen. Deze klanten komen ook bij u omdat zij toch in de buurt zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij een aardbeving, of overstroming of schade die te maken heeft met milieuverontreiniging. Ook schade als gevolg van slecht onderhoud en de gevolgen van fouten bij de (ver)bouw) vergoeden we niet. Controleer de Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden en de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsschadeverzekering.

Boetes

Ook zijn niet verzekerd boetes of schadevergoedingen die het gevolg zijn van bedrijfsschade. Bijvoorbeeld omdat u te laat levert.

Huur

Wij vergoeden geen misgelopen huuropbrengsten door de schade aan uw bedrijfsgebouw. Dit is wel verzekerd onder de Bedrijfsgebouwenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Ook bent u niet verzekerd als de schade het gevolg is van een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden en de Bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering of vraag uw assurantieadviseur

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen Uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn staat op uw polisblad. Wordt het bedrijf opgeheven of wordt er binnen 8 weken niets gedaan om de bedrijfscapaciteit te herstellen? Dan wordt maximaal 10 weken uitgekeerd.

Overspanning of inductie

Is er schade door overspanning of inductie? Dan vergoeden wij tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag.

Afspraken

Indien u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan vergoeden we de schade niet altijd. De afspraken vermelden wij op het polisblad.

Verandering van risico

Bij een verandering van het risico mogen wij de premie en de voorwaarden veranderen. Ook mogen wij de verzekering beëindigen.

Extra informatie

Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Bijvoorbeeld hennepteelt, productie van hard of softdrug, opslag van gestolen goederen etc. Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Dit geldt ook als u van de risicowijziging niets wist of niet had kunnen weten.

Waar ben ik gedekt?

Het moet gaan om schade aan het gebouw of de spullen in het gebouw van uw bedrijf dat op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over (maandbetaling is altijd automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste contractstermijn die we met elkaar hebben afgesproken, kunt u de verzekering niet stoppen. Daarna kunt u de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. De verzekering stopt dan 1 maand nadat u hebt opgezegd. Bij het stoppen van de verzekering ontvangt u teveel betaalde premie terug.