Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bijgebouw. Een bijgebouw is een gebouw waarvan u eigenaar bent en op hetzelfde adres als uw woonhuis staat. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding en elke andere plotseling en onverwachte gebeurtenis.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Je bijgebouw is verzekerd. Bij het bijgebouw horen onder andere de funderingen, kelders, leidingen, zonneschermen, screens, rolluiken, zonnepanelen, laadpaal voor elektrische voertuigen.

Verzekerd bedrag

Je bijgebouw is verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je bijgebouw niet wilt of mag herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Glas

Schade aan glas (ruiten, douchecabine etc.) in je woonhuis is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade door vrijwel alle oorzaken. Ook eventueel schilderwerk aan het kozijn van het gebroken ruit is verzekerd.

Extra informatie

Schade die door (ver)bouw is veroorzaakt of als het woonhuis langer dan 3 maanden leeg staat of is gekraakt, is niet verzekerd.

Tuin

Is er naast schade aan je bijgebouw ook schade aan je tuin ontstaan, dan is dit standaard verzekerd. We vergoeden schade aan je tuin dan tot maximaal € 50.000. Niet verzekerd is schade als gevolg van weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je bijgebouw en de (bouw)materialen die in je bijgebouw, op je terrein of in keten staan verzekerd. Is je bijgebouw tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je bijgebouw is verzekerd. Dit geldt ook voor schade aan de buitenzijde van je bijgebouw.

Keuze: Beperktere dekking

De dekking van uw bijgebouw is altijd gelijk aan de dekking van het verzekerde woonhuis op hetzelfde adres. Is uw woonhuis verzekerd op extra-uitgebreide voorwaarden, dan is ook uw bijgebouw verzekerd op Extra-Uitgebreide voorwaarden.

Extra informatie

Deze verzekering geeft dan alleen dekking voor schade veroorzaakt door de met name genoemde oorzaken zoals genoemd in de voorwaarden Woonhuisverzekering-Extra-uitgebreide-gevaren-2021-EW-2021

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. 

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je bijgebouw. Onderhoud je je bijgebouw onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er is standaard een eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis van toepassing. Dit eigen risico is afkoopbaar tegen betaling van extra premie. Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van toepassing van € 200,00 per stormschade. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

Extra informatie

Het is mogelijk te kiezen voor een eigen risico van € 250,00 of € 500,00. U krijgt dan een korting op de premie.

Aanbouw of verbouw

Bij aanbouw en verbouw is je bijgebouw verzekerd. Maar als tijdens de aan- of verbouw je bijgebouw onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je bijgebouw. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering verzekert schade aan je bijgebouw in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan het gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëndigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact met je assurantieadviseur.