Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bijgebouw. Een bijgebouw is een gebouw waarvan u eigenaar bent en op hetzelfde adres als uw woonhuis staat. Wij vergoeden schade door brand, brandblussen, ontploffing, blikseminslag, overspanning, inductie en luchtvaartuigen.

Wat is verzekerd?

Je bijgebouw is verzekerd. Bij het bijgebouw horen onder andere de funderingen, kelders, leidingen, zonneschermen, screens, rolluiken, zonnepanelen en laadpaal voor elektrische voertuigen.

Verzekerd bedrag

Je bijgebouw is verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je bijgebouw niet wilt of mag herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Geef dit binnen 30 dagen door aan je assurantieadviseur.

Keuze: dekking Brand/storm

Bij deze dekking is ook schade als gevolg van storm verzekerd. Onder storm verstaan wij wind en windvlagen van windkracht 7 of meer op de schaal van Beaufort.

Keuze: dekking Uitgebreid

Bij deze dekking is ook verzekerd schade veroorzaakt door met name genoemde gebeurtenissen in de voorwaarden. Dit zijn onder andere diefstal, vandalisme, neerslag en aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je bijgebouw is niet verzekerd. Bij de keuzedekking Uitgebreid is dit wel verzekerd.

Glas

Schade aan glas in je bijgebouw is niet verzekerd.

Tuin

Is er naast schade aan je bijgebouw ook schade aan je tuin ontstaan, dan is dit niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je bijgebouw. Onderhoud je je bijgebouw onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld bij de dekkingen Brand of Brand/storm of als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor brandschade. Voor overige schaden staat het eigen risico op het polisblad. Dit is minimaal  250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw woonhuis in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact met je assurantieadviseur.