Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door onder andere brand, blussen van de brand, ontploffing, storm, blikseminslag, hagel, regen en sneeuw. Lekkage van leidingen, sanitair of apparaten en inbraak, diefstal of vandalisme. Ook schade door een boom, kraan of heistelling die op uw gebouw valt, is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed.

Extra kosten na schade

Als u schade hebt aan uw gebouw, vergoeden wij boven het verzekerde bedrag ook de bereddingskosten en het salaris en de kosten van de experts en deskundigen (mits ze voldoen aan het NIVRE keurmerk). Opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van  500.000.

Huur

Wij vergoeden de huur van andere ruimte als uw gebouw door de schade niet meer gebruikt kan worden of het verlies van huur als u uw gebouw verhuurd heeft. Wij vergoeden de huur zolang de herstelwerkzaamheden duren, maar maximaal een jaar. Dit wordt 8 weken als het gebouw niet wordt hersteld of herbouwd.

Tuinaanleg

Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij bij schade aan uw gebouw tot 10% van het verzekerde bedrag voor de kosten van het opnieuw aanleggen van uw tuin tot een maximum van  25.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving. Ook bent u niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Controleer de Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden en de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsgebouwenverzekering.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater of rioolwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en/of strafbare activiteiten (dit geldt ook indien u als verhuurder van de risicowijziging niets wist of niet had kunnen weten).

Onvoldoende onderhoud

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Denk aan onderhoud bij daken, metselwerk, schuttingen, kitvoegen, CV-installaties, elektrische installaties of andere apparaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad of in een clausule. Het eigen risico geldt per schade. Bij storm geldt er een eigen risico van 2‰ van het verzekerde bedrag. Het eigen risico is minimaal  250, en maximaal  1.250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw gebouw in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan vergoeden we de schade niet altijd. De afspraken vermelden wij op de polis.

Leegstand

Als uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, wordt de dekking automatisch beperkt tot schade door brand en storm. Geeft u de risicowijziging niet binnen 30 dagen door? Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Tenzij wij de verzekering na de melding ongewijzigd zouden hebben voortgezet

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de gebouwen in Nederland die op uw polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over (maandbetaling is altijd automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste contractstermijn die we met elkaar hebben afgesproken, kunt u de verzekering niet stoppen. Daarna kunt u de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. De verzekering stopt dan 1 maand nadat u hebt opgezegd. Bij het stoppen van de verzekering ontvangt u teveel betaalde premie terug.