Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris, de handelsgoederen en, als u huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal.

Extra informatie

Wilt u een minder uitgebreide verzekering? U kunt zich ook alleen tegen brand (brand, blussen, ontploffing, blikseminslag, overspanning, inductie en luchtvaartuigen) of brand/storm (hetzelfde als ‘brand’, met als aanvulling storm (windkracht 7, dat is een windsnelheid van minimaal 14 meter per seconde) verzekeren.

Wat is verzekerd?

De inventaris zijn de spullen die u/uw bedrijf bezit en die nodig zijn om uw bedrijf of beroep uit te kunnen uitoefenen. De goederen zijn de zaken die voor de verkoop zijn bestemd of daar deel van uitmaken, zoals grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking, verpakkingen, reinigingsmiddelen en brandstoffen die zijn bestemd voor uw bedrijfsuitoefening.

Inventaris en voorraad

Inventaris, goederen en huurdersbelang zijn verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polis staat. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Is de werkelijke waarde van de spullen hoger dan het verzekerde bedrag? Dan hebt u niet alles verzekerd. Bij schade krijgt u dan ook maar een deel vergoed.

Extra informatie

U krijgt de reparatiekosten of als de nieuwwaarde lager is, de nieuwwaarde vergoed als u de spullen gaat vervangen of herstellen en doorgaat met uw bedrijf. U krijgt de reparatiekosten vergoed of als de dagwaarde lager is, de dagwaarde vergoed.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken om de schade te beperken of herstellen na een schade. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten en het herstellen van de tuin. (i)

Extra informatie

Opruimingskosten worden vergoed tot 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 500.000. Herstel tuin tot 10% van het verzekerd bedrag en maximaal € 25.000,-. indien door een verzekerde gebeurtenis het gebouw niet meer bruikbaar is, vergoeden we de kosten die u moet maken om de spullen tijdelijk ergens anders op te slaan.

Koelschade

Wilt u koelschade meeverzekeren? Dan kan dat met de extra dekking Koelschade. U bent dan verzekerd voor verlies, waardevermindering en/of bederf van uw goederen door het plotseling en onverwacht uitvallen van de koel- of vriesinstallatie of door het wegvallen van de elektriciteitslevering.

Extra informatie

Het wegvallen van de elektriciteitslevering moet worden veroorzaakt door oorzaken zoals verzekerd in de Inventaris- en goederenverzekering. Hierbij moet er schade zijn aan de kabels, elektriciteitscentrale, schakelstations of transformatorhuizen.

Keuze: huurdersbelang

Huurdersbelang is meeverzekerd. Hieronder verstaan we verbeteringen, veranderingen en vaste installaties die u hebt aangebracht aan het gebouw dat u huurt. Deze verbeteringen hebt u zelf betaald en bij schade moet u deze voor eigen kosten vervangen of repareren. Voor schade aan huurdersbelang vergoeden wij maximaal € 5.000,-

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij een aardbeving, of overstroming of schade die te maken heeft met milieuverontreiniging. Ook schade als gevolg van achterstallig/onvoldoende onderhoud en gevolgen van fouten bij de (ver)bouw) vergoeden we niet. Controleer de Algemene voorwaarden Zakelijk en de Bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Ook bent u niet verzekerd als de schade het gevolg is van een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle waterschade is gedekt. Ook is diefstal zonder braak niet gedekt. Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden en de Bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering of vraag uw assurantieadviseur.

Extra informatie

We vergoeden tot maximaal € 1.000,- voor het vervangen of repareren van sloten van toegangsdeuren van het gebouw dat u huurt. De vervanging of reparatie moet binnen 24 uur na de gebeurtenis plaatsvinden.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis of in een clausule. Het eigen risico geldt per schade.

Afspraken

Indien u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u hebben gemaakt, dan vergoeden we de schade niet altijd. De afspraken vermelden wij op de polis.

Verandering van risico

Bij een verandering van het risico mogen wij de premie en de voorwaarden veranderen. Ook mogen wij de verzekering beëindigen.

Illegale praktijken

Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Bijvoorbeeld hennepteelt, productie van hard of softdrug, opslag van gestolen goederen etc. Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Dit geldt ook als u van de risicowijziging niets wist of niet had kunnen weten.

Waar ben ik gedekt?

De spullen zijn verzekerd in het gebouw wat op de polis staat.  In een ander gebouw, dat op dezelfde manier gebouwd en beveiligd is als uw eigen gebouw, zijn uw spullen verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag en voor een maximale periode van 3 maanden en de spullen moeten in Nederland zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over (maandbetaling is altijd automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste contractstermijn die we met elkaar hebben afgesproken, kunt u de verzekering niet stoppen. Daarna kunt u de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. De verzekering stopt dan 1 maand nadat u hebt opgezegd. Bij het stoppen van de verzekering ontvangt u teveel betaalde premie terug.