Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er onverwacht een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein die is veroorzaakt door uw bedrijf of eigendommen, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen of saneren daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen of op het terrein van de opdrachtgever terecht is gekomen.

Extra informatie

Schade aan eigendommen van buren of opdrachtgever zijn verzekerd zonder dat er een aansprakelijkheidstelling nodig is. Een (direct) verband tussen de verontreiniging en de door uw bedrijf of uw eigendommen veroorzaakte verontreiniging is voldoende.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn milieuschades op plaatsen waar het niet hoort, zoals de aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem of het oppervlaktewater. Wij vergoeden de saneringskosten van de verzekerde locatie en de omgeving ervan. De verzekerde locatie kan ook de werklocatie zijn. Alle noodzakelijke kosten om de sanering uit te voeren vallen hieronder.

Extra informatie

Gevolgschade van het saneren kan zijn het (gedeeltelijk) stil komen te liggen van uw bedrijf. De gederfde brutowinst is dan verzekerd. Ook kan het gebeuren dat er bij de sanering een gebouw (gedeeltelijk) moet worden afgebroken. Wij vergoeden dan op basis van herbouwkosten tot maximaal de verkoopwaarde van de opstallen voor de uitvoering van de sanering

Herstelkosten van andere schade

Gaan er spullen verloren door de verontreiniging, zoals uw voorraad goederen of grondstoffen? Dan is dat verzekerd. Ook zijn verzekerd: kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen of kabels die door de verontreiniging beschadigd zijn en herstelkosten van bestrating en beplanting die door sanering zijn beschadigd.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren, bijvoorbeeld door experts, zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan zijn de kosten voor het opruimen en afvoeren van het vrijgekomen asbest verzekerd.

Kosten om schade te beperken

We vergoeden de bereddingskosten binnen de grenzen van het verzekerde bedrag. Dit zijn kosten die u maakt om acute schade zoveel mogelijk te beperken. Binnen de grenzen van het verzekerde bedrag zijn expertisekosten en opruimingskosten meeverzekerd.

Inkomende milieuschade

Een gevaarlijke stof die vrijkomt buiten de verzekerde locatie laat zich helaas niet leiden door perceelgrenzen. De verzekering biedt dekking voor verontreiniging die niet afkomstig is van uw eigen locatie. Zelfs wanneer de oorsprong van de verontreiniging (max 25 km) van uw locatie vandaan is.

Verweerbijstand

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een vordering van derden bij aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade. Dit geldt ook als er sprake is van een geschil met de overheid over de sanering van de verzekerde locatie. 

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar een paar voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Dit is onder andere als de verantwoordelijke persoon in strijd met de milieuvergunning handelt.

Extra informatie

Onder verantwoordelijke persoon verstaan we de verzekeringnemer, het bestuur, de directie/bedrijfsleiding of een functionaris die in dienst is van verzekerde en die door de directie is belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels.

Bestaande verontreiniging

U bent niet verzekerd voor schade door een bestaande verontreiniging, dat wil zeggen verontreiniging die al aanwezig was voordat de verzekering is ingegaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen algemeen eigen risico.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de in de polis vermelde risicoadres(sen) en de werklocatie binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over (maandbetaling is altijd automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste contractstermijn die we met elkaar hebben afgesproken, kunt u de verzekering niet stoppen. Daarna kunt u de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. De verzekering stopt dan 1 maand nadat u hebt opgezegd. Bij het stoppen van de verzekering ontvangt u teveel betaalde premie terug.