Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een ongeval. De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan wordt bij de uitkering het bedrag verhoogd met 6% per jaar..

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Of als je rijdt zonder rijbewijs of vaart zonder vaarbewijs. Ook als het ongeval te maken heeft met het plegen van een misdrijf, vechten of bewuste roekeloosheid keren wij niet uit.

Uitgebreide dekking

Kosten van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of een ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval.

Gevaarlijke activiteiten

Je bent niet verzekerd als je een ongeval krijgt bij deelname aan een gevaarlijke activiteit. Hieronder verstaan we onder andere vechtsporten, bergbeklimmen, afdalen in rotsen, bungeejumpen en veel meer. 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een ongeval fraude pleegt. Of als er bij een ongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het ongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sommige sporten zijn alleen verzekerd onder deskundige begeleiding, zoals bungeejumping, survivaltochten of skiën of snowboarden offpiste. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur of een bepaalde sport verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan na 1 maand. Neem hiervoor contact op met je assurantieadviseur.