Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding. Schade door van buiten komende onheilen is niet verzekerd. Wil je dat wel? Sluit dan een woonhuisverzekering Alle Gevaren.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten,
kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken, zonnepanelen, laadpaal voor elektrische voertuigen, vaste zwembaden en vaste
jacuzzi's.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot maximaal € 1.000.000,00 Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Bijgebouwen met een grondoppervlakte tot en met 50m2 (per bijgebouw) zijn standaard meeverzekerd. Bijgebouwen die groter zijn kunnen apart worden verzekerd.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Glas

Schade aan glas (ruiten, douchecabine etc.) in je woonhuis is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade door vrijwel alle oorzaken.

Extra informatie

Schade die door (ver)bouw is veroorzaakt of als het woonhuis langer dan 3 maanden leeg staat of is gekraakt, is niet verzekerd.

Tuin

Is er naast schade aan je woonhuis ook schade aan je tuin ontstaan, dan is dit standaard verzekerd. We vergoeden schade aan je tuin dan tot maximaal € 50.000,00. Niet verzekerd is schade als gevolg van weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis, op je terrein of in keten staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woonhuis is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. 

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare  activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je woonhuis. Onderhoud je je
woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er is standaard een eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis van toepassing. Dit eigen risico is afkoopbaar tegen betaling van extra premie. Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van toepassing van € 200,00 per stormschade. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

Extra informatie

Het is mogelijk te kiezen voor een eigen risico van € 250,00 of € 500,00. U krijgt dan een korting op de premie.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw woonhuis in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor
waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aanbouw of verbouw

Bij aanbouw en verbouw is je woonhuis verzekerd. Maar als tijdens de aan- of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met je assurantieadviseur.