Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland en de daarbij behorende bijgebouwen tot en met 50m2. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding en elke andere plotseling en onverwachte gebeurtenis

Wat is verzekerd?

Je recreatiewoning is verzekerd. Je recreatiewoning wordt recreatief gebruikt. Bij de recreatiewoning horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken, zonnepanelen, laadpaal voor elektrische voertuigen, vaste zwembaden en vaste jacuzzi's.

Verzekerd bedrag

Je recreatiewoning is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je recreatiewoning niet wilt of mag herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je recreatiewoning is alleen verzekerd als er sporen van braak aan je recreatiewoning aanwezig zijn.

Glas

Schade aan glas (ruiten, douchecabine etc.) in je recreatiewoning is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade door vrijwel alle oorzaken. Ook eventueel schilderwerk aan het kozijn van het gebroken ruit is verzekerd.

Keuze: inboedel

Wij vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning tot het verzekerde bedrag. Wij vergoeden nieuwwaarde voor inboedel niet ouder dan 10 jaar. Voor bepaalde spullen in je recreatiewoning gelden maximale vergoedingen of vergoeden wij de vervangingswaarde. Voor het bepalen van de vervangingswaarde hanteren wij een afschrijvingslijst.

Keuze: verhuur

Verhuur is alleen verzekerd als dit staat aangetekend op het polisblad. Je recreatiewoning en inboedel zijn dan ook verzekerd als er sprake is van recreatief verhuur. Je moet een schriftelijke of digitale (huur)overeenkomst tussen jou en de huurder/gebruiker kunnen overleggen waaruit blijkt wie de huurder/gebruiker is,

Bijgebouw

Bijgebouwen (zoals een schuurtje of tuinhuisje) met een oppervlakte van maximaal 50m2 zijn standaard meeverzekerd. De dekking is hetzelfde als de dekking van de recreatiewoning. Heb je inboedel meeverzekerd, is deze ook meeverzekerd in het bijgebouw.

Tuin

Is er naast schade aan je recreatiewoning ook schade aan je tuin ontstaan, dan is dit standaard verzekerd. Wij vergoeden schade aan je tuin dan tot maximaal  10.000,- Niet verzekerd is schade als gevolg van weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing / aanbouw

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je recreatiewoning en de (bouw)materialen die in je recreatiewoning, op je terrein of in keten staan verzekerd. Is je recreatiewoning tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking. Verandert de herbouwwaarde van de recreatiewoning door de verbouwing of aanbouw? Geef dit dan door aan uw verzekeringsadvieseur.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, ongedierte, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

We vergoeden geen schade aan een ander waarvoor jij aansprakelijk bent.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je recreatiewoning. Onderhoud je je recreatiewoning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Permanente bewoning

Je bent niet verzekerd als de recreatiewoning permanent wordt bewoond.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er is standaard een eigen risico van  100,- per gebeurtenis van toepassing. Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van toepassing van  200,- per stormschade. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw recreatiewoning in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade niet.

Leegstand / kraak

Is er sprake van leegstand van uw recreatiewoning of is uw recreatiewoning gekraakt? Dan moet u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat dit is ontstaan aan ons doorgeven. Wij beoordelen dan of wij de verzekering kunnen voortzetten en onder welke voorwaarden.

Brandpreventie

Wij stellen eisen aan het rookkanaal en aan de aanwezigheid van een brandblusser. Deze eisen staan in de polisvoorwaarden beschreven. Het niet voldoen aan de eisen kan tot gevolg hebben dat er geen dekking is voor brandschade.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je recreatiewoning en de meeverzekerde bijgebouwen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact met je verzekeringsadviseur.