Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis uitgesloten is van de dekking of daarin de schadevergoeding is beperkt. Ook bent u verzekerd voor schade door een cyberincident.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis zoals meubels, tv’s, boeken, kleding, gordijnen, keukengerei. Ook spullen in uw tuin zoals tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed zijn verzekerd tegen o.a. brand en diefstal.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt meestal bepaald door het invullen van een inboedelwaardemeter. Soms is een dagwaarde van toepassing.

Hiervoor wordt deze afschrijvingslijst gebruikt.

Extra informatie

Als u kiest voor garantie tegen onderverzekering vergoeden wij uw schade, ook als deze hoger is dan het bedrag waarvoor uw inboedel verzekerd is. Hiervoor moet u wel iedere vijf jaar een inboedelwaardemeter invullen. De garantie tegen onderverzekering is dan ook vijf jaar geldig.

Keuze: contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot een maximum van € 6.000,- voor diefstal. Sieraden boven dat bedrag kunt u extra verzekeren tegen diefstaldekking binnen huis.

Extra informatie

Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u uw sieraden ook buiten uw huis.

(Audio-) apparatuur

Schade aan uw (audio)apparatuur is verzekerd.

Keuze: spullen buiten huis

U heeft de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten, zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets) ook buiten de woning verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Extra informatie

Het dekkingsgebied is Nederland. U heeft de keuze uit een basis- of topdekking. Er gelden maximaal verzekerde bedragen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van de buitenshuisdekking.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: Glasdekking

Als extra optie kunt u de glasdekking meeverzekeren. Deze dekking vergoedt schade aan uw ruiten en de gevolgschade aan de kozijnen.

Extra informatie

Ook de kosten voor het maken van een noodvoorziening zijn meeverzekerd.

Cyberservice

Schade door een cyberincident, cyberafpersing, diefstal van geld van uw rekening en diefstal van uw identiteit. Naast een financiële vergoeding biedt de Cyberservice u hulp en advies bij een cyberschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen zoals elektronica, kleding en servies zijn buiten uw woning niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

U heeft wel de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets) ook buiten de woning verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Cyberservice

Schade door het verlies van cryptocurrencies zoals bitcoins, schade die verband houdt met gokken, schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatigeactiviteiten en schade die bestaat uit letsel, psychische schade, trauma, ziekte of overlijden. Schade die verband houdt met een smart home device.

Extra informatie

Een smart home device is een apparaat of (Internet of Things) onderdeel verbonden met en/of aangestuurd via het internet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft per gebeurtenis een eigen risico van € 100,- voor schades geclaimd o.b.v.:

• plotseling onvoorzien voorval door vallen, stoten, breken, scheuren, barsten, omvallen, krassen, reinigen, verplaatsen of deuken.
• schade aan huurdersbelang, bij schade door storm aan schuurtjes en schuttingen.
Voor de Cyberservice geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Cyberservice

Schade wordt vergoed tot maximaal € 5.000,- per jaar.

Waar ben ik gedekt?

In de woning. Buiten de woning op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken. In de Benelux bent u ook verzekerd voor schade of diefstal van inboedel uit een motorrijtuig, caravan of vaartuig tot een maximum van € 250,-. Tijdens een verhuizing. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.