Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw VvE tegen schadeclaims als uw VvE aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw VvE, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De appartementseigenaren, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Als u naar aanleiding van een bedrijfsongeval of beroepsziekteaansprakelijk wordt gesteld voor schade aan ondergeschikten, dan bent u daarvoor verzekerd. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten een aansprakelijkheidsverzekering voor VvE was.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw VvE.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht worden niet vergoed.

Productaansprakelijkheid

Voor een gebrekkig product bent u niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt wordt niet vergoed.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op de locatie van uw VvE valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Uw eigen risico is € 125,- per aanspraak.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.