Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De eigen vervoerverzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vracht- of bestelauto's eigen of te verhandelen goederen vervoeren binnen de Benelux en/of Duitsland. Dit zijn vaak bedrijven in de detailhandel, groothandel, ambulante handel (bijvoorbeeld een marktkoopman) of servicebedrijven (bijvoorbeeld een installatiebedrijf).

Extra informatie

Vervoert u zaken buiten het standaard dekkingsgebied Belelux en/of Duitsland? Neem dan contact met ons op.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen welke vorm van bescherming u voor uw lading wilt verzekeren: de evenementendekking inclusief of exclusief diefstal of de allrisk­dekking.

Verzekerd bedrag

Maximaal verzekerd bedrag: € 25.000,-
Maximaal verzekerbare jaaromzet: € 250.000,-

Opruimingskosten

Bij een gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking biedt, worden (eventueel boven het verzekerd bedrag) ook de opruimingskosten tot een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis vergoed.

Diefstal na braak

Wordt het gehele object gestolen? Dan geldt er een minimum eigen risico van € 125,-. Uitzondering hierop is als het object was voorzien van minimaal een klasse 2-alarm of dat het object stond gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte en er braaksporen aan die ruimte zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • De gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn is niet verzekerd. Ook de bedrijfsschade die hierdoor ontstaat niet.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Levende have

Levende have is niet verzekerd of verzekerbaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de aard van de verzekerde zaken en het verzekerde bedrag, met een minimum van € 100,- per schadegeval.

 

Diefstal gehele object

Bij diefstal van het gehele object is het eigen risico minimaal € 125,-, tenzij het voertuig was voorzien van minimaal een klasse 2-alarm of was gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte waar sporen van braak zijn aangetroffen.

Extra informatie

Bij diefstal tijdens laad- en loswerkzaamheden geldt een dekking als het voertuig in zicht is gebleven.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied is Benelux en Duitsland.
In overleg met de branchespecialist is uitbreiding van het dekkingsgebied mogelijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.