Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert éénmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt kiezen uit drie combinaties voor de verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest. U kunt kiezen uit 3 combinaties van verzekerde bedragen. Combinatie 1: € 5.000 (overlijden) en € 25.000 (blijvende invaliditeit). Combinatie 2: € 5.000 (overlijden) en € 50.000 (blijvende invaliditeit). Combinatie 3: € 7.500 (overlijden) en € 75.000 (blijvende invaliditeit).

Extra informatie

Plastische chirurgie als gevolg van een ongeval is meeverzekerd tot maximaal € 5.000.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval krijgt u éénmalig een bedrag uitgekeerd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. Dan krijgt u ook rente uitbetaald over deze periode.

Extra informatie

Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U heeft de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen door de stijgende invaliditeitsschaal mee te verzekeren. Hierdoor neemt de maximale uitkering in geval van blijvende invaliditeit toe tot maar liefst 225% van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt niet uitgekeerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval wordt veroorzaakt doordat de bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs. Ook bij het beoefenen of deelnemen aan een sport met een verhoogd risico (zoals bijvoorbeeld bungyjumpen, parachutespringen of een bokswedstrijd) wordt niet uitgekeerd.

Extra informatie

U ontvangt ook geen uitkering bij bijvoorbeeld een ongeval tijdens het (mede)plegen van een misdrijf of een poging hiertoe.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit en zijn de gevolgen van een ongeval daardoor vergroot? Dan wordt bij het vaststellen van de uitkering gekeken naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als u gezond was geweest.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin u zeventig wordt. U kunt ervoor kiezen om de verzekering door te laten lopen op naam van uw echtgenoot, echtgenote of partner als die nog geen zeventig is.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.