Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van kostbaarheden. De verzekering biedt dekking voor diefstal, vermissing en brandschade.

Extra informatie

De kostbaarhedenverzekering is een uitbreiding op uw inboedelverzekering in het Zicht privépakket.

Wat is verzekerd?

Uw kostbaarheden, zoals sieraden, kunst en muziekinstrumenten kunt u verzekeren op deze kostbaarhedenverzekering.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag dat met u is besproken bij het sluiten van uw verzekering en dat op de polis is vermeld. Dit verzekerd bedrag is gebaseerd op de waarde van uw kostbaarheden en wordt vastgesteld door een aankoopnota of een taxatierapport.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, schade door normaal gebruik van uw voorwerp en eigen gebrek zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Ook opzet, beroepsmatig gebruik of schade ontstaan door een onder de garantie vallende gebeurtenis vallen niet onder de dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er gelden een aantal dekkingsbeperkingen. Er is onder andere geen dekking voor schade door reiniging, reparatie of bewerking. Dit kunt u lezen in artikel 3.1 van de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Beveiliging

Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, kan het zijn dat u uw woning (extra) moet beveiligen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade over de hele wereld. Schilderijen, beelden en gelijksoortige kunstvoorwerpen zijn alleen verzekerd in het woonhuis, tijdens het vervoer naar en van de hersteller, en tijdens het verblijf bij een hersteller binnen Nederland als herstel noodzakelijk is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.