Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw tuinhuis en als dat van toepassing is de inboedel. In de polisvoorwaarden staat voor welke schadegebeurtenissen dekking is.

Extra informatie

U kunt deze verzekering individueel afsluiten of collectief als u een tuinhuisvereniging bent.

Wat is verzekerd?

Uw tuinhuis en als dat van toepassing is inboedel zijn verzekerd bij schade. De standaard dekking is brand/storm/vliegtuig.

Extra informatie

De gedekte gebeurtenissen zijn: brand, brandblussing, blikseminslag, overspanning/inductie, ontploffing, luchtverkeer.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt door u opgegeven bij aanvraag of wijziging van de verzekering.

Keuze: uitbreiding met dekking inbraak

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking bij inbraak af te sluiten.

Keuze: uitbreiding met dekking glas van het tuinhuis

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking voor het glas van het tuinhuis af te sluiten.

Keuze: uitbreiding met dekking glas van de (broei)kas

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking voor het glas van uw (broei)kas af te sluiten.

Keuze: opruimings-/saneringskosten

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking af te sluiten voor opruimings-/saneringskosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door een andere gebeurtenis dan de genoemde gedekte gebeurtenissen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij schade door atoomkernreacties, molest, aardbeving en vulkanische uitbarsting of wanneer er een speciale verzekering is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd bij de genoemde gebeurtenissen. Bij schade met een andere oorzaak bent u niet verzekerd.

Eigen risico

Bij schade veroorzaakt door storm bedraagt uw eigen risico 2 o/oo van het schadebedrag met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw tuinhuis en als dat van toepassing is de inboedel in Nederland.

Extra informatie

Heeft u schade op een ander risicoadres in Nederland? Dan is dat onder voorwaarden ook gedekt gedurende een periode van drie achtereenvolgende maanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat genoemd met ingangsdatum. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering opzeggen, waarbij u rekening moet houden met een opzegtermijn van twee maanden. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.