Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw tuinhuis en de inboedel van uw tuinhuis. In de polisvoorwaarden staat voor welke schadegebeurtenissen dekking is.

Wat is verzekerd?

Uw tuinhuis en de inboedel van uw tuinhuis zijn verzekerd bij schade. De standaard dekking is brand/storm/vliegtuig.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt door u opgegeven bij aanvraag of wijziging van de verzekering.

Keuze: uitbreiding met dekking inbraak

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking bij inbraak af te sluiten.

Keuze: uitbreiding met dekking glas van het tuinhuis

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking voor het glas van het tuinhuis af te sluiten.

Keuze: uitbreiding met dekking glas van de (broei)kas

U kunt ervoor kiezen om ook een dekking voor het glas van uw (broei)kas af te sluiten.

opruimingskosten

Opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

Schade ontstaan door een andere gebeurtenis dan de genoemde gedekte gebeurtenissen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij schade door atoomkernreacties, molest, aardbeving en vulkanische uitbarsting of wanneer er een speciale verzekering is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd bij de genoemde gebeurtenissen. Bij schade met een andere oorzaak bent u niet verzekerd.

Eigen Risico

Bij schade veroorzaakt door storm bedraagt uw eigen risico 2 o/oo van het schadebedrag met een minimum van  225,- en een maximum van  450,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw tuinhuis en/of de inboedel van uw tuinhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Meld schade zo snel mogelijk.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.