Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw stacaravan of tourcaravan.

Wat is verzekerd?

Er kan gekozen worden voor een standaard of uitgebreide toercaravan verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Diefstal of total loss

Reparatie

Keuze: schade door brand of natuur

Keuze: schade door hagel en storm

Keuze: inboedel

Keuze: uitrusting

Keuze: pechhulp

Wat is niet verzekerd?

  • Schade wordt niet vergoed wanneer de bestuurder van het motorrijtuig waardoor de caravan ten tijde van een ongeval werd getrokken, niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of hem de rijbevoegdheid is ontzegd.

Extra informatie

De schade wordt ook niet vergoed als de bestuurder niet voldoet aan wettelijk gestelde eisen met betrekking tot het gebruik van het motorrijtuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer schade veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud of zorg van de caravan, vindt er geen uitkering plaats en wordt er geen hulp verleend.

Eigen risico

Op iedere schadevergoeding wordt, tenzij op het polisblad anders is aangegeven, een eigen risico van € 50,- in mindering gebracht.

Stallen

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor schade ontstaan gedurende het rijden, verblijf of vervoer van de caravan in de landen genoemd op het Internationaal Verzekeringsbewijs dat is afgegeven voor het motorrijtuig waardoor de caravan wordt getrokken.

Extra informatie

Bij verblijf buiten Nederland geldt de verzekering gedurende een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden per jaar.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.