Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat hierbij om een pleziervaartuig.

Wat is verzekerd?

Het pleziervaartuig zoals op het polisblad omschreven, met de gehele daarbij behorende standaarduitrusting en verdere toebehoren.

Aansprakelijkheid

Keuze: schade aan eigen boot

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Keuze: inboedel

Keuze: schade door brand of ontploffing

Keuze: schade door natuur

Keuze: volgboot en trailer

Keuze: ongevallen opvarenden

Keuze: rechtsbijstand

Keuze: pechhulp

Keuze: Voortstuwingsinstallatie of volgboot

U kunt ervoor kiezen om de voortstuwingsinstallatie en/of de bij het pleziervaartuig behorende volgboot te verzekeren. Of een ander vergelijkbaar vaartuig met de daarbij behorende standaarduitrusting.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt tijdens verhuur van het vaartuig. Schade tijdens het varen als de schipper van het vaartuig niet het vereiste vaarbewijs heeft. Als de schipper kan aantonen dat er volgens alle van toepassing zijnde regels is gevaren, is de schade wel verzekerd. Schade veroorzaakt door inbeslagneming, verbeurdverklaring of tijdens gebruik door een overheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan of verlies van het vaartuig, de spullen in het vaartuig en/of de trailer door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het vaartuig wordt niet vergoed.

Eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Uw boot is het hele jaar door verzekerd tijdens de vaart op de binnenwateren van Nederland, België en Duitsland, tijdens de vaart op de Noordzee tot 10 zeemijlen uit de kust en tijdens verblijf in zomer- of winterberging. De vaste ligplaats van het vaartuig moet in Nederland zijn.

Extra informatie

Van 1 april tot 1 oktober is uw boot verzekerd:
• tijdens de vaart op Europese binnenwateren;
• tijdens de vaart op de Middellandse Zee en Adriatische Zee tot max. 10 zeemijlen uit de kust van het vasteland van Spanje, Frankrijk, Italië en het voormalige Joegoslavië;
• tijdens vervoer in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Ook moet u maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van schade.

Extra informatie

Onder deze zorgplicht valt onder andere het goed onderhouden en regelmatig controleren van zaken zoals landvasten, staand en lopend want, wantspanners, hang- en sluitwerk, stootwillen, dekkleden, afsluiters, afvoeren, winterbokken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Beloning bij geen schade

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.