Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis en aan de spullen in uw huis, door bijna alle schadegebeurtenissen. In de polisvoorwaarden staat welke schadegebeurtenissen uitgesloten zijn van de dekking of als de schadevergoeding beperkt is. Ook bent u verzekerd voor schade door een cyberincident.

Wat is verzekerd?

Uw huis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. En alle spullen in uw huis zoals meubels, tv’s, boeken, kleding, gordijnen, keukengerei zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Keuze: contra-expertise na schade

Keuze: sieraden

Keuze: (Audio-) apparatuur

Keuze: spullen buiten huis

U heeft de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets!) ook buiten de deur verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Cyberservice

Schade door een cyberincident, cyberafpersing, diefstal van geld van uw rekening en diefstal van uw identiteit. Naast een financiële vergoeding biedt de Cyberservice u hulp en advies bij een cyberschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Buiten uw huis (in uw tuin) zijn de tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed ook verzekerd. Hiervoor geldt wel een beperkte dekking. Spullen zoals elektronica, kleding en servies zijn buiten uw woning niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

U heeft wel de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets!) ook buiten de deur verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Vallen en stoten

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Cyberservice

Schade door het verlies van cryptocurrencies zoals bitcoins, schade die verband houdt met gokken, schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatige activiteiten en schade die bestaat uit letsel, psychische schade, trauma, ziekte of overlijden. Schade die verband houdt met een smart home device.

Extra informatie

Een smart home device is een apparaat of (Internet of Things) onderdeel verbonden met en/of aangestuurd via het internet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan uw woonhuis is niet altijd gedekt. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag ons om advies.

Eigen risico

U heeft per gebeurtenis een eigen risico van € 100,- voor schades geclaimd op basis van:

- Plotseling onvoorzien voorval door vallen, stoten, breken, scheuren, barsten, omvallen, krassen, reinigen, verplaatsen of deuken.

- Schade aan huurdersbelang, bij schade door storm aan schuurtjes en schuttingen.

Voor de Cyberservice geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Als een schade wordt geclaimd die veroorzaakt is door storm, dan geldt een eigen risico van 2 promille van de verzekerde som met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,-.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Cyberservice

Schade wordt vergoed tot maximaal € 5.000,- per jaar.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland en aan uw spullen in de woning. Of met de aanvullende buitenshuisdekking ook in Nederland buiten de woning: op balkons, in galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Extra informatie

In de Benelux bent u ook verzekerd voor schade of diefstal van inboedel uit een motorrijtuig, caravan of vaartuig tot een maximum van € 250,-. Uw inboedel is ook verzekerd tijdens een verhuizing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.