Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Present! is een verzekering op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg. Zilveren Kruis maakt hierbij gebruik van diensten van zorgverleners gericht op preventie en re-integratie.

Wat is verzekerd?

Met Present! heeft u recht op ondersteuning en advies vanuit de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg (verder Werkgeversdesk). Daarnaast heeft u uit de door u afgesloten modules recht op gedeeltelijke vergoeding van diensten.

Extra informatie

De diensten kunnen betrekking hebben op zowel uw werknemers (individueel of in groepsverband) als uw bedrijf of bedrijfsvoering.

Verzekerd bedrag

Voor Present! is er geen verzekerd bedrag. Het is een verzekering op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg. Vergoeding gebeurt door middel van dienstverlening.

Present! Persoonlijk

Is een pakket aan diensten die op individueel niveau ingezet kunnen worden.

Present! Samen

Is een pakket aan diensten die in uw hele bedrijf voor groepen ingezet kunnen worden.

Present Visie

Kan ingezet worden om uw gezondheidsmanagement in kaart te brengen en verbeteracties te benoemen.

Wat is niet verzekerd?

  • In een aantal gevallen vergoeden wij de kosten niet. Namelijk als het verzuim van de werknemer en/of uitvallen van een gezinslid voor verzorgende werkzaamheden, is veroorzaakt 1. door opzet, 2. door grove schuld, 3. door of ontstaan uit atoomkernreacties, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Ook niet verzekerd:

Daarnaast vergoeden wij niet de kosten: 1. van vervoer, tenzij bij de dienst uitdrukkelijk vermeld staat dat wij deze wel vergoeden, 2. als gevolg van afspraken die niet zijn nagekomen en/of te laat zijn afgezegd, 3. als een (meerdaags) programma niet volledig wordt gevolgd of afgemaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden kosten uit de pakketten alleen: 1. als die kosten zijn gemaakt tijdens de duur van de overeenkomst en er op dat moment recht op vergoeding van deze dienst bestond, 2. als u dit vooraf heeft aangevraagd via het 'Aanvraagformulier diensten Present!' op www.zilverenkruis.nl/present.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Nederland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Informeer ons over kansen voor verbeterde inzet van hulp. Geef door welke verzekeringen van kracht zijn. Werk mee als wij kosten willen verhalen op een derde. Geef wijzigingen binnen 1 maand aan ons door.

Extra informatie

U bent verplicht op te geven welke andere verzekeringen tijdens het verzuim van kracht zijn. Zijn er kosten gemaakt door toedoen van een aansprakelijke derde? Dan bent u verplicht ons zo goed mogelijk te helpen om een schadevergoeding te krijgen van deze aansprakelijke derde. U bent verplicht wijzigingen, binnen 1 maand, schriftelijk door te geven die van belang zijn voor de verzekering.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per halfjaar of jaar vooruit.

Extra informatie

Wij stellen vast hoeveel premie u betaalt voor Present!. Op uw polisblad vindt u de hoogte van de premie. Deze bepalen wij op basis van het aantal werknemers op 1 januari van het nieuwe verzekeringsjaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering gaat in op de datum die op uw polisblad als ingangsdatum staat. Uw verzekering duurt tot de contractsvervaldatum die op het polisblad staat. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 kalenderjaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

1) Door schriftelijk op te zeggen ten minste 2 maanden voor de contractsvervaldatum of voor het einde van het kalenderjaar van de automatische verlenging. 2) Door de verzekering op te zeggen na de automatische verlenging van 1 kalenderjaar. 3) Door de Werkgeversdesk een brief of e-mail te sturen binnen 30 dagen nadat een wijziging bekend is gemaakt.