Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm, lekkage en vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels.

Verzekerd bedrag

Als u garantie tegen onderverzekering heeft, krijgt u altijd de werkelijke schade vergoed. Op uw polisblad staat vermeld of u garantie tegen onderverzekering heeft. Voor de vergoeding van uw spullen maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Vanaf 1 mei 2021 hebben nieuwe klanten altijd garantie tegen onderverzekering. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000,-. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

Extra informatie

U kunt sieraden ook extra verzekeren via onze kostbaarhedenverzekering. Uw sieraden zijn dan ook buitenhuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audioapparatuur is standaard verzekerd. Alleen bij schade aan een smartphone, tablet of laptop geldt een vast eigen risico van € 100,-.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat kapot gaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Studenteninboedel

Kinderen van de verzekerde of de partner van de verzekerde zijn automatisch meeverzekerd als zij voor studie of stage buitenshuis wonen. Wij vergoeden maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Bij diefstal geldt een eigen risico van € 225,-.

Eigenaarsbelang of huurdersbelang

Eigenaarsbelang of huurdersbelang is tot een bedrag van € 6.000,- standaard meeverzekerd. 

Extra informatie

Heeft u meer dan € 6.000,- aan eigenaarsbelang of huurdersbelang? Dan kunt u dit meeverzekeren. 

Spullen in de tuin

Onder afdaken, in uw tuin en op het erf zijn uw spullen ook verzekerd. Op deze plaatsen geldt wel een beperkte dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, slecht onderhoud, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

In hoofdstuk 5 van onze voorwaarden leest u wat niet verzekerd is.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buitenshuis niet verzekerd.

Extra informatie

Onder afdaken, in uw tuin en op het erf zijn uw spullen wel verzekerd. Op deze plaatsen geldt wel een beperkte dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van spullen uit een tuinhuis of losstaande garage is alleen verzekerd als er braakschade is.

Eigen risico

€ 45,- per gebeurtenis. Voor schade aan mobiele elektronica is het eigen risico € 100,-.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.