Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, bliksem of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Als u garantie tegen onderverzekering heeft, krijgt u altijd de werkelijke schade vergoed. Op uw polisblad staat vermeld of u garantie tegen onderverzekering heeft. Voor de vergoeding van uw spullen maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Vanaf 1 mei 2021 hebben nieuwe klanten altijd garantie tegen onderverzekering. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren.

Tuin

Schade aan uw tuin als gevolg van een gedekte schade aan uw woonhuis is verzekerd. Alleen schade aan uw tuin door vandalisme en weersinvloeden is niet verzekerd.

Extra informatie

Voor het verzekeren van de spullen in uw tuin kunt u een inboedelverzekering afsluiten.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is verzekerd. Bij leegstand geldt een beperkte dekking. 

Extra informatie

U kunt hierover meer teruglezen in onze voorwaarden. Onder het kopje "Wat is verzekerd als het woonhuis langer dan 3 maanden niet wordt bewoond of is gekraakt?"

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij opzettelijk veroorzaakte schade, een eigen gebrek van het woonhuis of slecht onderhoud. Ook schade door een aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, slijtage of constructiefouten is niet verzekerd.

Extra informatie

In hoofdstuk 5 van onze voorwaarden leest u wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. U leest hier meer over in onze polisvoorwaarden.

Eigen risico

€ 45,- per gebeurtenis. Laat u de schade herstellen door een samenwerkend bedrijf van ZLM? Dan vervalt het eigen risico. Voor stormschade geldt altijd een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Asbest

Is er sprake van schade aan asbesthoudende dakbedekking of asbesthoudende gevelbekleding van het woonhuis? Dan vergoeden wij maximaal 75% van het schadebedrag. Wij vergoeden alleen de delen van het dak die beschadigd zijn.

Leegstand

Als uw woonhuis leegstaat, is uw dekking beperkt. U bent niet verzekerd voor water-, val-, en stootschade. Ook geldt er een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.