Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Wanneer de verzekering tot stand komt met behulp van een verzekeringsmakelaar zal deze verzekeringskaart in de regel niet gelden.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, zaken en onroerend goed. Ook gevolgschade is gedekt.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade die ontstaat door een door u op de markt gebracht gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. U kunt er voor kiezen om ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets mee te verzekeren. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. Voordat u kosten maakt dient u wel met ons te overleggen.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door u of een van uw medewerkers is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Molest en Terrorisme

Schade die het gevolg is van molest of een terrorisme is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Uw eigen risico staat vermeld op de polis. Doorgaans kiest u zelf een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor aanspraken gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten of Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Hoe en wanneer u moet betalen is afhankelijk van uw verzekeringsmakelaar. In de regel betaalt u de premie voorafgaand aan de verzekeringsperiode.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Wanneer de premie niet op tijd wordt betaald, dan kunnen we de verzekering stoppen. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens een jaar door.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U dient de verzekering minimaal twee maanden voor aflooptermijn op te zeggen. Indien u de verzekering wilt opzeggen dient u contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar.