Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schadeclaims die worden ingesteld door derden die financiële schade hebben geleden welke is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geeft een algemene beschrijving van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afhankelijk van het soort dienstverlening of beroep zijn steeds verschillende specifieke voorwaarden van toepassing op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever of anderen die ontstaat ten gevolge van een door u gemaakte beroepsfout. Ook een door u gegeven verkeerd advies is gedekt. Uw verzekerde som staat vermeld op de polis.

Wie zijn verzekerd?

Naast uw bedrijf zijn ook fouten van uw medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers meeverzekerd. Ook een bedrijf dat u inhuurt om iets voor u te doen valt onder de dekking.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces of tuchtprocedure.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een beroepsfout gemaakt vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd.

Kantoorrisico

Met deze verzekering bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door u of uw medewerkers zijn veroorzaakt.

Extra informatie

Met deze dekking bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die met opzet is toegebracht of door een misdrijf is ontstaan is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Deze verzekering dekt niet de schade in verband met een overschrijding van kostenbegrotingen en opleveringsdata.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat niet verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris is niet gedekt.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst alsnog te leveren zijn niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op deze verzekering kunnen verschillende sublimieten van toepassing zijn, daardoor kan het zijn dat bepaalde schades slechts beperkt gedekt worden.

Eigen risico

Uw eigen risico staat vermeld op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld in een van de landen van de Europese Unie in verband met activiteiten die vanuit uw Nederlandse vestiging zijn uitgevoerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Hoe en wanneer u dient te betalen is afhankelijk van uw verzekeringsmakelaar. In de regel zal u van de makelaar een nota krijgen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De geldingheidsduur van deze verzekering staat op uw polis. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering minstens twee maanden voor afloop van de verzekeringsperiode schriftelijk opzeggen. Doet u dit niet, dan wordt de verzekering stilzwijgend telkens voor een zelfde termijn verlengd. Wilt u de verzekering opzeggen? Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar.