Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag staat op de polis vermeld.

Aansprakelijkheid voor onbehoorlijke taakvervulling

Schade die ontstaat als gevolg van onbehoorlijke bestuurshandelingen is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid voor het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken ingesteld door de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken ingesteld door derden (externe aansprakelijkheid).

Juridische bijstand

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade is gedekt en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u na de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten voor de ingangsdatum? Dan is dat onder deze verzekering gedekt.

Extra informatie

Fouten die reeds bekend waren worden niet gedekt.

Keuze: Uitloop

Als u aansprakelijk wordt gesteld na beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten van voor beëindiging van de verzekering, dan is dat ook gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door persoonlijke bevoordeling.

Opzet, Fraude, Vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt of schade die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is niet gedekt.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Strafrechtelijke boetes en niet verzekerbare boetes zijn uitgesloten van de dekking

Zaak- en letselschade

Zaak- en letselschade waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een verzekerde persoon en voor aanspraken in verband met een claim voortvloeiende uit de schending van de arbeidsverhouding voor zover deze wordt ingediend tegen een verzekerde persoon.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geplande fusies en overnames dienen zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven aangezien dit gevolgen kan hebben voor uw dekking.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico voor dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten van Amerika

Faillissement

De verzekering eindigt automatisch bij faillissement. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op uitloop, dan dient u dit binnen een termijn van twee maanden na beëindiging kenbaar te maken.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd. Voor de Verenigde Staten en Canada gelden specifieke uitsluitingen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Schade dient u zo snel mogelijk te melden. Belangrijke veranderingen in uw bedrijf dient u zo snel mogelijk door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie een keer per jaar. U betaalt de premie aan de verzekeringsmakelaar van wie u het vervaldagbericht ontvangt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Indien u de verzekering wilt opzeggen, dient u dit minstens drie maanden voor het eind van de verzekeringsperiode kenbaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar.