Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering is uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens en cyber-aanvallen verzekerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf, gevolgschade en levert crisismanagementservice.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op uw polis vermeld. Voor bepaalde onderdelen kan een beperkt verzekerd bedrag gelden, ook dit staat op uw polis vermeld.

Aansprakelijkheid

Lijden andere partijen schade als gevolg van uw cyberincident? En is uw bedrijf daarvoor aansprakelijk? Dan dekt deze verzekering daarvan de kosten. Ook boetes die aan u worden opgelegd en die op basis van de wet verzekerbaar zijn, komen voor vergoeding in aanmerking.

Kosten van verweer

Wordt er door een toezichthoudende instantie onderzoek verricht naar uw onderneming als gevolg van een cyberincident, dan dekt deze verzekering de kosten die u ter verweer moet maken.

Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijfsvoering wordt platgelegd als gevolg van een cyberaanval of een systeemstoring, dan is het omzetverlies verzekerd. Ook extra kosten die u moet maken tijdens de onderbreking komen voor vergoeding in aanmerking, denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor systeemherstel.

Keuze: Criminaliteit

Deze verzekering biedt dekking wanneer u wordt geconfronteerd met cyberafpersing of cyberterrorisme.

Keuze: Fraude door een ander

Heeft een andere partij zich via uw computersysteem voorgedaan als rechtmatig houder van uw bankrekening? En is daarbij geld verdwenen van uw rekening? Dan biedt deze verzekering dekking voor het verlies tot het verzekerd bedrag zoals op de polis vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Wordt schade met opzet door u toegebracht? Dan is dat niet verzekerd. Ook schade die het gevolg is van uitval van uw internetserviceprovider is niet verzekerd, evenals zaak- en letselschade, bestuurdersaansprakelijkheid en inbeslagname van overheidswege.

Contractuele aansprakelijkheid

Indien u als gevolg van een cyberaanval niet op tijd aan uw verplichtingen jegens andere partijen kunt voldoen, dan komen de contractuele boetes niet voor vergoeding in aanmerking.

Schade door illegaal verkregen data

Is schade ontstaan als gevolg van data die door u onrechtmatig is verkregen? Dan is dat niet gedekt.

Fraude door uzelf

Indien u fraudeert of een vermogensdelict pleegt dan biedt deze verzekering daarvoor geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bedrijfsschade komt pas voor vergoeding in aanmerking indien de computerstoring langer dan 8 uur duurt.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals vermeld op de polis.

Preventie-eisen

De verzekeraar stelt bepaalde preventie-eisen. Voldoet u daar niet aan, dan kan het gebeuren dat wij niet of slechts gedeeltelijk uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Indien u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen van de verzekeraar eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om uw schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U dient de premie eenmaal per jaar te betalen. Uw verzekeringsmakelaar zal u daarvoor een nota sturen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Indien u de premie niet op tijd betaalt kan dat gevolgen hebben voor uw dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Twee maanden voor het einde van de looptijd kunt u de verzekering opzeggen, doet u dat niet dan wordt de verzekering stilzwijgend verlengd.