Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Extra informatie

Kiest u voor een allriskdekking? Dan is schade veroorzaakt door veel andere gebeurtenissen ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw woonhuis garantie tegen onderverzekering. Als er een maximaal verzekerd bedrag op uw polis staat, dan keren wij maximaal dat bedrag uit.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. We vergoeden bijzonder glas dan tot maximaal € 1.000.

Tuin

Schade aan de omheining of aan een zwembad is verzekerd. Schade aan uw tuin is alleen verzekerd als deze schade het gevolg van een gedekte gebeurtenis is. Wij vergoeden dan de schade. Maar alleen als u met ons overlegt voordat u herstelkosten maakt. En wij het hiermee eens zijn.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door storm, neerslag, diefstal of vandalisme is niet gedekt.

Verbouwing, leegstand

U moet een verbouwing of leegstand binnen 14 dagen doorgeven. Wij beoordelen dan of en hoe de verzekering kan worden voortgezet.

Extra informatie

Geeft u de verandering niet tijdig door? Dan is uw woning niet meer verzekerd tenzij u aantoont dat de kans op schade niet groter is geworden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de woning is verzekerd. Bekladden van de buitenkant van de woning niet.

Aanvullende dekking van 10%

U kunt kiezen voor een aanvullende dekking van 10%. De schade-uitkering wordt dan verhoogd met 10%.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water geldt een verplicht eigen risico van € 225. Bij stormschade heeft u een verplicht eigen risico van € 350. Als u kiest voor een allriskdekking dan heeft u standaard een eigen risico van € 100. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.