Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Extra informatie

Kiest u voor een allriskdekking? Dan is schade veroorzaakt door veel andere gebeurtenissen ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw woonhuis garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De dekking is afhankelijk van de keuze die u maakt. Let op: Bijzonder glas vergoeden wij tot maximaal € 1.000.

Tuin

Schade aan uw tuin of aan een zwembad is verzekerd. Schade aan uw tuin is alleen verzekerd als deze schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Wij vergoeden dan ook de kosten van herstel van uw tuin. Maar alleen als u met ons overlegt voordat u deze kosten maakt. En wij het hiermee eens zijn.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door storm, neerslag, diefstal of vandalisme is niet gedekt.

Verbouwing, leegstand

U moet een verbouwing of leegstand binnen 14 dagen doorgeven. Wij beoordelen dan of en hoe de verzekering kan worden voortgezet.

Extra informatie

Geeft u de verandering niet tijdig door? Dan is uw woning niet meer verzekerd tenzij u aantoont dat de kans op schade niet groter is geworden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de woning is verzekerd. Bekladden van de buitenkant van de woning is niet gedekt op de basisdekking maar wel op de allriskdekking.

Vallende boom

Schade door een vallende boom is gedekt. Valt een boom door storm een is er schade aan uw woning? Dan geldt het verplicht eigen risico van storm. Wij vergoeden dan ook de opruimingskosten van de boom.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij opzet, slijtage, slecht onderhoud of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water of storm geldt een verplicht eigen risico van € 220.  Als u kiest voor een allriskdekking dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 bij allriskschades. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Extra informatie

Bij één schadegebeurtenis geldt maximaal één verplicht eigen risico. Een vrijwillig eigen risico wordt hierbij opgeteld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie binnen 14 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.