Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, inbraak, vandalisme, neerslag, hagel, storm en lekkage door een breuk in uw waterleiding. 

Wilt u schade door o.a. vallen en stoten ook verzekeren? Kies dan onze Opstalverzekering met Allrisk dekking.

Extra informatie

Naast de schade vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bij beredding en noodvoorzieningen bij een acute schade.

Bij een gedekte schade vergoeden wij ook opruimings- en saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak en gemiste energie opbrengsten van bijvoorveeld uw zonnepanelen. 

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd. Daarbij horen op het verzekerde adres ook uw overkapping, bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen in de woning, terreinafscheidingen, zonneschermen- en panelen en, rolluiken. Ook zonnepanelen, uw laadpaal, warmtepomp of windturbine welke vastgemaakt zijn op uw grond. 

Extra informatie

Niet verzekerd is een damwand of schade aan uw leiding buiten de woning.

Verzekerd bedrag

U heeft standaard garantie tegen onderverzekering. Er is daarom geen verzekerd bedrag voor uw woonhuis. Gaat uw woning (of een deel) verloren door een gedekte oorzaak? Dan krijgt u de schade vergoed.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Wij vergoeden dan de expert die u zelf inschakelt tot het bedrag dat onze expert rekent. Daarboven beoordelen wij of dit redelijk is. Onredelijke kosten vergoeden wij niet.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Kiest u voor de allrisk dekking voor uw woonhuis? Dan is uw glas ook allrisk verzekerd. Let op: Bijzonder glas vergoeden wij tot maximaal € 1.000.

Extra informatie

Onder bijzonder glas valt onder andere glas in lood. 

Tuin

Schade aan uw tuin is alleen verzekerd als dit het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Wij vergoeden dan ook de kosten van herstel van uw tuin. Maar alleen als u met ons overlegt voordat u deze kosten maakt. En als wij het met deze kosten eens zijn.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door storm, neerslag, diefstal of vandalisme is niet gedekt.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de woning is verzekerd. Bekladden van de buitenkant van de woning is niet gedekt.

Vallende boom

Schade door een vallende boom is gedekt. Valt een boom door storm en is er schade aan uw woning? Dan geldt het verplicht eigen risico van storm. Wij vergoeden dan ook de opruimingskosten van de boom.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door: aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, grondverzakking, dieren, constructiefouten, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, slecht onderhoud of onvoldoende zorgmaatregelen.
  • Schade bij verhuur of zakelijk gebruik van uw woning of inboedel.

Extra informatie

De gebeurtenis die de schade veroorzaakt moet plotseling en onvoorzien zijn. Ook moet de gebeurtenis plaatsvinden binnen de looptijd van de verzekering. Anders is de schade niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwingswerkzaamheden is uw inboedel alleen verzekerd als u aantoont dat de kans op schade hierdoor niet groter is geworden. Tijdens het verbouwen of uitbouwen van de woning geldt echter alleen de basisdekking.

Is uw woning langer dan 4 maanden onbewoond? Dan bent u bijvoorbeeld niet meer verzekerd voor schade door diefstal en vandalisme. Uw verzekering kan dan ook door ons worden beëindigd.

Extra informatie

U moet beide situaties binnen 14 dagen na aanvang aan ons doorgeven, omdat u anders mogelijk bij schade geen of een lagere uitkering krijgt. Andere situaties die u direct moet melden staan in de voorwaarden.

Vallen en stoten

Er is standaard geen dekking bij schade aan uw woonhuis door onder andere vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes. Bijvoorbeeld als een zware pan valt en schade veroorzaakt aan het keukenblad.

Alleen als u kiest voor de Opstalverzekering met Allrisk dekking is uw woonhuis ook tegen vallen en stoten verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Wij vergoeden geen schade als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. En ook niet bij opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten.
Er is nooit dekking als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt verstaan: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Kijk in de voorwaarden bij definities voor meer informatie over molest.

Onvoldoende onderhoud

Ontstaat of verergert schade door onvoldoende of onjuist onderhoud? Dan vergoeden wij de schade niet.

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw woonhuis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water of storm geldt een verplicht eigen risico van € 220. Bij de allriskdekking heeft u alleen bij een allrisk-schade een eigen risico van € 100. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Extra informatie

Bij één schadegebeurtenis geldt maximaal één verplicht eigen risico. Een vrijwillig eigen risico wordt hierbij opgeteld.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waterschade

Er is geen dekking als een waterschade ontstaat door onder andere lekkend kit- of voegwerk, vochtdoorslag van bijvoorbeeld uw buitenmuur, omhoogkomend grondwater of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt niet beëindigen met terugwerkende kracht.