Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of bliksem.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u goed verzekerd bent voor schade die binnen de dekking valt. Ook bij een taxatie heeft u garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover deze redelijk zijn. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart meeverzekeren.

Tuin

Wij vergoeden schade aan uw tuin als het is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis.

Verbouwing, leegstand

Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing van uw woonhuis? Dan verzekeren we ook de spullen die blijvend in uw woonhuis worden geplaatst. Bij diefstal moeten er wel sporen van braak zijn. U bent verplicht om ons te informeren als uw huis leegstaat of als u gaat verbouwen.

Vandalisme

We vergoeden schade door vandalisme aan uw woning.

Bijgebouwen

Bijgebouwen zoals aangebouwde schuurtjes of garages met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50m2 vallen standaard onder de dekking. Is de gezamenlijke oppervlakte meer dan 50m2, dan moet u dit doorgeven.

Saneringskosten

Soms raakt de lucht, grond of water onder en om uw huis verontreinigd door een verzekerde gebeurtenis. Als dit opgeruimd moet worden, dan zijn deze kosten verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden o.a. geen schade:

als er sprake is van fraude of opzet;

als u of een meeverzekerde zelf per ongeluk schade veroorzaakt;

als dit is ontstaan door een aardbeving;

als dit geleidelijk ontstaat, bijvoorbeeld door slijtage;

door constructiefouten. De schade die als gevolg van een constructiefout ontstaat is wel verzekerd.

Slecht of achterstallig onderhoud aan uw woning

U bent niet verzekerd voor schade door slecht of achterstallig onderhoud van uw woonhuis. Bijvoorbeeld door slechte voegen of kitnaden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We vergoeden niet altijd schade die ontstaat door water of neerslag. In de polisvoorwaarden leest u wanneer we dat wel en niet doen.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  100,-. Dit eigen risico is af te kopen (geen eigen risico) of aan te passen naar  250,- of  500,-. Voor bepaalde gebeurtenissen kunnen andere eigen risico’s gelden.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Er is geen vergoeding voor schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald. Primaire waterkeringen zijn dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen zoals vastgelegd in de Waterwet.

Afschrijving

Bij de Opstalverzekering geldt voor de meeste spullen en zaken geen afschrijving. Voor een aantal spullen passen wij wel afschrijving toe. Dit doen wij bij bijvoorbeeld rolluiken, antennes en zonweringen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij deze spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. De verzekering eindigt dan per direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.