Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

Het MKB Verzuimplan is de alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers met maximaal 75 werknemers. Hiermee regelt u twee zaken tegelijk. U verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is en Aegon helpt u bij de re-integratiebegeleiding.

Extra informatie

De re-integratiebegeleiding hoort bij de verzekering. U hoeft dus niet meer een contract met een arbodienst af te sluiten. Ook vergoeden we de voor de re-integratie noodzakelijke interventies.

Wat is verzekerd?

U verzekert al uw werknemers die een arbeidsovereenkomst met u hebben en die op uw loonlijst staan. Dus ook uw oproepkrachten. Onder de dekking vallen ook werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij mogen niet ouder zijn dan hun persoonlijke AOW-leeftijd plus vijf jaar. We accepteren werknemers zonder medische vragen te stellen.

Extra informatie

Sommige werknemers zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder en een stagiaire. Uw oproepkrachten zijn verzekerd voor een vast jaarbedrag.

Poortwachterproof

Volgt u ons advies en het advies van de bedrijfsarts op? Dan vergoeden we een eventuele loonsanctie van het UWV. Voorwaarde is wel dat de eerste ziektedag van de werknemer binnen de looptijd van de polis valt. Ook moet onze dienstverlener het dossier vanaf de eerste ziektedag tot en met week 104 hebben begeleid.

Interventievergoeding

We vergoeden de kosten voor interventies. Dat doen we alleen als de bedrijfsarts of onze dienstverlener deze in het kader van de Wet verbetering poortwachter adviseert.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

U kunt ervoor kiezen om de werkgeverslasten mee te verzekeren. Doet u dat? Dan vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Bijvoorbeeld de premies voor de werknemersverzekeringen.

Extra informatie

Kiest u voor vergoeding van de werkgeverslasten? Dan verhogen we de totale loonsom met 25%.

Verzuimbegeleiding

We werken samen met een gecertificeerde arbodienstverlener. Met de keuze voor deze verzekering kiest u ook voor onze dienstverlener. U kunt niet zelf met een andere dienstverlener samenwerken.

Extra informatie

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat u er samen met uw zieke werknemer voor zorgt dat hij of zij zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. Uw werknemer moet hier verplicht aan meewerken.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers.

Casemanager

Wordt één van uw werknemers ziek? Dan krijgt u een casemanager die namens u de regie voert op het ziekteverzuimproces en de re-integratie. Dit betekent niet dat u achterover kunt leunen. Volgens de Wet verbetering poortwachter bent en blijft u (met uw werknemers) altijd eindverantwoordelijk voor een geslaagde re-integratie.

Overlijdensuitkering

We vergoeden de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw werknemer overlijdt. We keren ook uit als de werknemer op het moment van overlijden niet ziek was.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetalingsverplichting op iemand anders? Dan bieden we deze juridische hulp. Ook bieden we juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was voordat hij in dienst kwam. Of voor u de verzekering afsloot. Een werknemer wordt pas verzekerd als hij 28 kalenderdagen aaneengesloten volledig zijn werk heeft hervat.

Extra informatie

Is een werknemers bij indiensttreding of bij de start van de verzekering arbeidsongeschikt? Dan komt hij wél in aanmerking voor de dienstverlening.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Niet van toepassing.

Fraude of opzet

We keren niet uit als er sprake is van fraude. Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit. Ook als arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen aan ons doorgeven. Dat doet u via het portaal. Bent u te laat met melden? Dan gaat de eventuele uitkering ook later in. Werkt u of de werknemer de eerste 104 weken niet genoeg mee aan het herstel volgens de Wet verbetering poortwachter? Dan heeft dat gevolgen voor de uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie? Bijvoorbeeld een fusie of overname. Dan is deze werknemer niet verzekerd. Hij of zij komt wél in aanmerking voor de dienstverlening.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in dagen. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van arbeidsongeschikte werknemers.

Extra informatie

Afhankelijk van het aantal werknemers kunt u kiezen voor een eigen risico van 10, 30, 60 of 130 werkdagen. Voor de periode daarna krijgt u van ons een uitkering. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Maximaal verzekerd

Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon van € 125.000,-.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan. Er zijn twee uitzonderingen: de directeur-grootaandeelhouder en de stagiaire.

Extra informatie

Werkt een van uw werknemers langer dan een jaar in het buitenland? Dan geeft u dat schriftelijk aan ons door. We bekijken dan opnieuw de premie en voorwaarden voor deze werknemer.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Met het afsluiten van deze verzekering kiest u ook voor de dienstverlening. Dit betekent dat u bereid bent om een koppeling te maken met uw salarispakket. Daarnaast houdt u zich aan de Wet verbetering poortwachter én geeft u ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen via het portaal aan ons door.

Extra informatie

Verandert er iets in de situatie van de zieke werknemer? Dan geeft u dit ook meteen in het portaal aan ons door.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken we geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. We maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er op dat moment ziek is.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon van € 125.000,-. De meeverzekerde werkgeverslasten tellen we bij het totaal te verzekeren loon op.De uiteindelijke uitkomst vermenigvuldigen we met uw premiepercentage.

Extra informatie

U verzekert het bruto jaarloon, de vakantietoeslag en een eventuele dertiende maand. Bij het jaarloon hoort ook de onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag. Maar alleen als dat een vast onderdeel is van het salaris. We houden geen rekening met een eventuele bijtelling van de auto.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit de verzekering voor minimaal één kalenderjaar. Gaat uw contract na 1 maart in? Dan duurt het contract langer dan een kalenderjaar. Bijvoorbeeld: u vraagt de verzekering per 1 april 2020 aan. Het contract loopt in dat geval van 1 april 2020 tot 1 januari 2022. Dit is de contractvervaldatum.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie onze polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractvervaldatum kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand. Dit geldt ook voor de dienstverlening. U kunt uw contract opzeggen via het portaal.