Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bent u een werkgever en heeft u een werknemer die door ziekte of een ongeval niet kan werken? Dan moet u zijn loon doorbetalen. Voor onze Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss telt maximaal de eerste 104 weken aan doorbetaald loon mee. Als het totaal doorbetaalde loon in een jaar boven een bepaald bedrag uitkomt, dan vergoeden wij het meerdere. 

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we die uitkering in mindering brengen bij de bepaling van het totaal door u in een jaar doorbetaalde loon.

Wat is verzekerd?

Dit is een verzekering voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U meldt al uw werknemers aan die verzekerd moeten zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA).

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Naast het loon zijn er ook andere kosten die gewoon doorlopen als uw werknemer ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor de werknemersverzekeringen. U kunt kiezen om (een deel van) deze kosten te laten vergoeden.

Extra informatie

Kiest u voor de vergoeding werkgeverslasten? Dan verhogen wij het verzekerde loon van uw werknemers met 25%.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in? U als werkgever zorgt er samen met de zieke werknemer voor dat deze zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En dragen bij in de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie.

Extra informatie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goed verzuim-, controle- en re- integratiebeleid. Maar ook voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen volgens bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter, de ZW en de WIA. Daarbij moet u uw werknemer passende arbeid aanbieden als uw verzuimdienstverlener u daarom vraagt.

Juridische hulp

Deze verzekering is inclusief onze dienstverlening voor advies en rechtsbijstand.

Extra informatie

Deze dienstverlening helpt u als uw werknemer vaak of langere tijd ziek is. Hiermee weet u welke regels er zijn, wat u wel en niet moet betalen en welke rechten u en uw werknemer hebben. Ook verhalen wij de loon- en re-integratiekosten op een wettelijk aansprakelijke derde. Bijvoorbeeld als iemand uw werknemer aanrijdt.

Overlijdensuitkering

Wij dekken ook de wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaandé(n) als uw werknemer overlijdt. Ook als uw werknemer op het moment van overlijden volledig arbeidsgeschikt was.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was voordat hij in dienst kwam. Of voor u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.
Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Loonsanctie

Moet u van het UWV langer dan twee jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen? Dan vergoeden wij dat niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een verzuimdienstverlener. Geef uw ziekmelding binnen twee werkdagen door via ons online werkgeversportaal. Verandert er tussentijds iets in de situatie van uw zieke werknemer? Dan geeft u dit ook meteen in het portaal door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenbehoud. Dit bedrag berekenen wij op basis van het gemiddelde verzuim in uw bedrijf in de afgelopen jaren. Tot dit bedrag krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van uw zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziek- en hersteldmeldingen uiterlijk binnen dertien weken online aan ons en binnen twee werkdagen online aan uw arbodienst door.

Extra informatie

Heeft uw arbodienst een koppeling met ons? Dan geeft u uw ziek- en hersteldmeldingen binnen twee werkdagen online aan ons en daarmee via ons aan uw arbodienst door.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, per halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal, halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon. De totale loonsom verhogen we met de eventueel meeverzekerde werkgeverslasten. De uiteindelijke uitkomst vermenigvuldigen we met uw premiepercentage.

Extra informatie

De hoogte van uw premiepercentage hangt af van het soort bedrijf dat u hebt, de samenstelling van uw personeelsbestand, de door u gekozen dekking, het verzuim in uw branche en het verzuim in uw bedrijf.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar en wordt iedere drie jaar automatisch met drie jaar verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een e-mail of een brief. Uw verzekering stopt dan één maand nadat wij uw opzegging ontvingen.