Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA Excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt u als werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met 70%, 75% of 80% van het salaris dat boven de Excedentdrempel ligt. De Excedentdrempel is het maximumloon of € 100.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers met een inkomen boven de loongrens. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden het maximum WIA-loon of SV-loon vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

WAO-uitkering

Werknemers met een WAO-uitkering vallen niet onder deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan uw werknemer in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers met een loon boven het WIA maximum direct bij ons aan. Geef salariswijzigingen ook aan ons door. U moet er met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de hij weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van je werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de individuele werknemergegevens zoals de werkzaamheden die uw werknemers verrichten en de hoogte van de lonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die op de polis staan. De dekking voor de werknemer loopt tot de voor hem verzekerde eindleeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.