Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn uw werknemers verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor bedrijven die werknemers in het buitenland hebben wonen en werken. Vraag professioneel verzekeringsadvies over deze verzekering.

Wat is verzekerd?

Als een expat arbeidsongeschikt wordt keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Dit bedrag krijgen ze altijd, ongeacht het inkomen voor en na arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De AOV voor expats is een sommenverzekering. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan 80% van het inkomen. Alleen werknemers die zijn geaccepteerd zijn verzekerd.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel uw werknemer nog kan werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De uitkering wordt berekend door het verzekerde bedrag te vermeningvuldigen met het uitkeringspercentage. De uitkering wordt maandelijks betaald. Na arbeidsongeschiktheid behaald inkomen is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle oorzaken zijn verzekerd, tenzij specifiek uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Uw werknemers zijn arbeidsongeschikt als ze door een ongeval of ziekte hun beroep/werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

U werknemers krijgen een uitkering als ze voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.

Extra informatie

De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Arbeidsongeschiktheid die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker was of ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Overige uitsluitingen

Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij plotseling en onvoorzien ontstaan van molest is er tot maximaal 15 dagen na het intreden van het molest nog dekking.

Extra informatie

Onder molest verstaan we een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.

Wachttijd

De periode waarin u werknemer nog geen uitkering krijgt is 60 dagen.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat uw werknemer geaccepteerd wordt voor de verzekering stellen wij hem een aantal vragen, onder andere over zijn gezondheid. Deze vragen moet hij eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en/of de verzekeringsdekking. Of iemand kan niet worden verzekerd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Indexering

De premie is gelijkblijvend, de uitkering stijgt jaarlijks met 3%.

Extra informatie

De premie is leeftijdsafhankelijk, zie hiervoor het premie-en dekkingsoverzicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt voor een werknemer als hij 67 jaar wordt of definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractsperiode van maximaal 3 jaar. Voor de verzekerden eindigt de dekking wanneer zij defintief terugkomen naar Nederland. U kunt opzeggen via uw adviseur.