Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn uw werknemers verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor bedrijven die werknemers in het buitenland hebben wonen en werken. Vraag professioneel verzekeringsadvies over deze verzekering.

Wat is verzekerd?

Als een expat arbeidsongeschikt wordt keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Het verzekerd bedrag is niet afhankelijk van het inkomen na arbeidsongeschiktheid.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel uw werknemer nog kan werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle oorzaken zijn verzekerd, tenzij specifiek uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Uw werknemers zijn arbeidsongeschikt als ze door een ongeval of ziekte hun beroep/werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

U werknemers krijgen een uitkering als ze voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Arbeidsongeschiktheid die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker was.

Fraude, misleiding of wanbetaling

Is er sprake van fraude, misleiding of heeft u de premie niet (tijdig) betaald? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Overige uitsluitingen

Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij plotseling en onvoorzien ontstaan van molest is er tot maximaal 15 dagen na het intreden van het molest nog dekking.

Wachttijd

De periode waarin uw werknemer nog geen uitkering krijgt is 60 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat uw werknemer geaccepteerd wordt voor de verzekering stellen wij hem een aantal vragen, onder andere over zijn gezondheid. Deze vragen moet hij eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en/of de verzekeringsdekking. Of iemand kan niet worden verzekerd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Indexering

De premie is gelijkblijvend, de uitkering stijgt jaarlijks met 3%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt voor een werknemer als hij 67 jaar wordt of definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractsperiode van maximaal 3 jaar. Voor de verzekerden eindigt de dekking wanneer zij defintief terugkomen naar Nederland. U kunt opzeggen via uw adviseur.