Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwacht niet op reis of moet je een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering kosten die je niet terugkrijgt. Een reis mag maximaal 365 dagen duren. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf en maximaal 5 reisgenoten.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij vergoeden je annuleringskosten als je je reis moet annuleren of onderbreken als gevolg van overlijden, een ongeval, een ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij zwangerschap niet kunt reizen.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen nodig. Mag je op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e, 2e of 3e graad overlijdt of als een familielid in de 1e of 2e in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen in de familiesfeer die binnen de dekking van de verzekering vallen, zoals een echtscheiding. Kijk voor het volledige overzicht in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

1e of 2e graad: Echtgeno(o)t(e), gereg. partner, (groot)(schoon)ouders (adoptie-, pleeg- en stiefouders). (Klein)kinderen. (Stief)broers, (Stief)zussen. Schoonzonen en schoondochters. Zwagers en schoonzussen. Huisgenoten.
3e graad: Kinderen van je (half)broers of (half)zussen. Overgrootouders, Achterkleinkinderen. Broers of zussen van je biologische ouders.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent. Of als je voor je werk plotseling terugmoet (noodgeval).

Woning

Wij vergoeden je annuleringskosten als je je reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor je minimaal 6 maanden stond ingeschreven. Of als je schade hebt aan je woning waardoor je genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van je vakantieadres.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis los van elkaar geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten als je door een van de verzekerde gebeurtenissen jereis moet annuleren of afbreken.

Herexamen

Je moet een herexamen of hertentamen voor een meerjarige opleiding doen tijdens de geplande reis. Dit herexamen of hertentamen kan niet op een ander tijdstip worden gedaan dan tijdens de geplande reis. Het oorspronkelijke examen of tentamen moet na het afsluiten van deze verzekering zijn afgenomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Wij keren ook niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er zijn meer uitsluitingen, alle uitsluitingen staan in de polisvoorwaarden.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Maximaal 45 reisdagen vergoed

Bij eerdere terugkeer naar Nederland door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij je aandeel in de reissom per dag voor elke niet benutte vakantiedag. Dit berekenen wij vanaf de dag dat je bent teruggekeerd in Nederland, tot een maximum van 45 dagen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet je je reis annuleren/afbreken omdat je reisgenoot iets overkomt? Dan vergoeden wij je annuleringskosten alleen als je reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft, de gebeurtenis verzekerd is op zowel jouw als zijn annuleringsverzekering en zijn verzekering jouw annuleringskosten niet vergoed.

Extra informatie

Dit is van toepassing als je reisgenoot niet op je verzekering is verzekerd.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

Annuleren kan alleen voor reizen die starten vanuit Nederland. Het kan dan wel zijn dat je eventuele vlucht – na maximaal één overnachting – vertrekt uit Duitsland, België, Engeland, Frankrijk of Luxemburg. De reisbestemming maakt niet uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polisblad staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je reis.