Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering SOS-hulpverlening biedt hulp en vergoed de kosten van noodsituaties tijdens een verblijf in het buitenland. Het telefoonnummer van De Goudse Alarmcentrale is +31 71 56 81 892

Wat is verzekerd?

De verzekering SOS-hulpverlening geeft 24/7 toegang tot De Goudse Alarmcentrale. Zij helpen u bij ziekte, ongeval of overlijden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden kostprijs voor het gebruik van De Goudse Alarmcentrale.

Medisch noodzakelijke evacuatie

We vergoeden kostprijs.

Extra informatie

Voorwaarden is dat ook de Ziektekostenverzekering van het Expat Pakket Indivueel is afgenomen. Als u in een risicogebied bent waarvoor door de rijksoverheid een code rood is afgegeven vergoeden we nog maximaal € 75.000,-.

Controleren en bewaken medische voortgang

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt dan houdt De Goudse Alarmcentrale contact met het ziekenhuis. Artsen die werkzaam bij De Goudse Alarmcentrale zijn beschikbaar om een voorgestelde behandeling mee te bespreken.

Extra informatie

Voorwaarde voor deze dekking is dat ook de Ziektekostenverzekering van het Expat Pakket Indivueel is afgenomen.

Repatriëring na overlijden

De maximale vergoeding is € 25.000,-.

Extra reis- en verblijfkosten

We vergoeden maximaal € 7.500,- voor de kosten van de heen- en terugreis voor alle verzekerde personen bij overlijden of ernstige ziekte van een familielid in de 1e of 2e graad. De overkomst van twee familieleden in geval van het in levensgevaar verkeren van verzekerde door ziekte of ongeval. Voor de verblijfskosten geldt een gemaximeerde dagveroeding.

Opsporings- en reddingsacties

We vergoeden maximaal € 12.500,- per polis per gebeurtenis.

Extra vliegkosten bij onverwacht langer verblijf in Nederland

We vergoeden maximaal € 1.000,- voor alle verzekerden samen.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Kosten die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker zijn. En schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Buiten territoriale wateren

U bent niet verzekerd op zee buiten territoriale wateren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Heeft u gekozen voor de regio Europa? Dan bent u toch overal ter wereld verzekerd voor spoedeisende hulp bij een verblijf van maximaal 90 aaneengesloten dagen in een land buiten Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.