Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij bouwwerkzaamheden kan schade ontstaan aan het bouwwerk dat in uw opdracht wordt gebouwd of verbouwd. Ook anderen hebben soms schade als gevolg van de werkzaamheden. Met de Bouwverzekering voor particulieren kunt u zich hiervoor verzekeren.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het werk tijdens de periode waarin u werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor de Rubriek Het werk is afhankelijk van de bouwsom. Voor de andere Rubrieken kunt u zelf het verzekerde bedrag kiezen.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hieronder verstaan we ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen.

Aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan anderen, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden. Alleen schade aan personen en schade aan zaken is gedekt.

Keuze: bestaand eigendom

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan uw eigendommen (gebouwen en spullen).

Keuze: hulpmateriaal

Hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Bijvoorbeeld gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen en steigers.

Keuze: huisvestingskosten

Hiermee zijn de extra kosten verzekerd die u moet maken voor uw huisvesting als de bouwwerkzaamheden uitlopen door een gedekte schade.

Keuze: onderhoudstermijn

Is in het bestek of de aanneemovereenkomst een onderhoudstermijn opgenomen? Dan kunt u deze termijn meeverzekeren. Verzekerd is dan schade door werkzaamheden die worden uitgevoerd op grond van de overeengekomen onderhoudsbepalingen. Ook schade aan het werk, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden vóór de onderhoudstermijn is gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor het werk dat in uw polis staat. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis. Als het project langer duurt dan u verwachtte, kunt u de looptijd verlengen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering geldt voor een vastgestelde periode. U kunt niet opzeggen.