Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door allerlei oorzaken, zoals brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag, storm, leidinglekkage en inbraak.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door de hierboven genoemde gebeurtenissen voor de herbouwwaarde. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag dat op de polis staat. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. In bepaalde gevallen is garantie tegen onderverzekering mogelijk.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van je gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Wij vergoeden de gederfde huurinkomsten van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin na schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Als uw pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.