Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. Wanneer u de module Ziekteverzuim Calamiteiten afsluit, vergoeden we het loon dat u moet doorbetalen na aftrek van uw eigen behoud.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren. Eigen behoud is een afgesproken bedrag dat u als eigen risico draagt.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de loonkosten als u in een verzekeringsjaar meer moet betalen dan uw eigen behoud. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige voorwaarden in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Verzuimbegeleiding

Wij bieden geen verzuimbegeleiding aan bij ziekte van een werknemer. 

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u van UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen behoud

U ontvangt een vergoeding voor dat deel van het bedrag dat boven uw eigen behoud uitkomt. Uw eigen behoud staat op uw polisblad.

Extra informatie

Eigen behoud is een afgesproken bedrag dat u als eigen risico draagt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, bent u verplicht om onze vragen eerlijk te beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso.

Premie

Uw premiepercentage hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand, het verzekerd loon en het aantal werknemers dat al eerder abeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De looptijd van uw verzekering is drie jaar. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw verzekering direct stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur.