Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de All-in Verhuizerspolis wordt uw aansprakelijkheid als verhuizer, vervoerder, bewaarnemer en/of verlener van logistieke verhuisdiensten verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

In onderstaande keuzemogelijkheden vermelden wij per dekking de maximale vergoeding.

Keuze: Verhuizersaansprakelijkheid

Tijdens het uitvoeren van verhuizingen kan er schade ontstaan. Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid voor schade in verband met het uitvoeren van verhuizingen.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 100.000 per gebeurtenis.

Keuze: Transportaansprakelijkheid

Tijdens het vervoeren van goederen voor anderen, niet zijnde verhuisgoederen, kan er schade ontstaan. Met deze dekking bent u verzekerd voor aansprakelijkheid in verband met schade aan de door u vervoerde goederen.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Opslagaansprakelijkheid

Tijdens het opslaan (bewaarneming) van (verhuis)goederen kan er schade aan deze goederen ontstaan.  Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid voor schade in verband met het opslaan van (verhuis)goederen.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Logistieke verhuisdienstenaansprakelijkheid

Verricht u logistieke verhuisdiensten? Zoals interne bedrijfsverhuizingen, handyman services, installatie, assemblage, ontkoppelen of aansluiten van te verhuizen goederen. Dan kan er schade ontstaan aan de goederen die u in behandeling heeft. Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid in verband met het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 250.000 per gebeurtenis.

Keuze: Keurmerk Erkende Verhuizer

Deze dekking is alleen van toepassing voor verhuizers met het Keurmerk Erkende Verhuizer van de Organisatie van Erkende Verhuizers. Deze aanvulling bevestigt dat u bent verzekerd op basis van de eisen van het keurmerk.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet wordt veroorzaakt, is niet verzekerd.

Milieuaantasting

Kosten in verband met een milieuaantasting zijn niet verzekerd.

Ongeschikte vervoermiddelen

Schade door het gebruik van niet voor het vervoer geschikte vervoermiddelen, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de diverse dekkingen gelden afzonderlijk minimale eigen risico’s per gebeurtenis. Als richtlijn geldt:

Verhuizersaansprakelijkheid € 100

Transportaansprakelijkheid € 500

Opslagaansprakelijkheid € 250

Logistieke verhuizersaansprakelijkheid € 100

Aanvullende vergoedingen

Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:

tot € 25.000 aan kosten die zijn gemaakt ter voorkoming en beperking van direct dreigende (verdere) schade

tot € 25.000 aan opruimingskosten

tot € 5.000 aan kosten die zijn gemaakt om de goederen te vernietigen

rechtsbijstand- en proceskosten voor juridische hulp die met toestemming van ons wordt verleend

Preventieve maatregelen

Voor de dekking Transportaansprakelijkheid zijn, afhankelijk van de aard van de te vervoeren goederen, beveiligingseisen vastgesteld. Dit zijn eisen met betrekking tot de beveiliging van de auto, maar ook organisatorische maatregelen ter voorkoming van diefstal.

Cybercriminaliteit

Voor schade als gevolg van cybercriminaliteit geldt een maximale schadevergoeding van € 100.000 per gebeurtenis en € 200.000 per verzekeringsjaar. 

Extra informatie

Dit is van toepassing op de dekkingen "Verhuizersaansprakelijkheid" "Basisdekking Transportaansprakelijkheid" "Opslagaansprakelijkheid" en "Logistieke Verhuisdienstenaansprakelijkheid".

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.