Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verleent traumazorg aan medewerkers die te maken krijgen met een schokkende gebeurtenis.

Extra informatie

Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever ten behoeve van de medewerkers.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekking en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

De kosten van onze hulpverlening worden volledig vergoed.

Acute traumazorg

Hieronder wordt verstaan de begeleiding van een medewerker direct na een schokkende gebeurtenis die minder dan 14 dagen geleden heeft plaatsgevonden. Het is gericht op het stimuleren van het normale verwerkingsproces, de re-integratie in het werk en de vroegtijdige onder­kenning van de ontwikkeling van een Post Traumatische Stress Stoornis.

Extra informatie

Acute traumazorg wordt verzorgd door het Instituut voor Psychotrauma.
Een rijvaardigheidstraining door het VVCR, bij rijangst in het verkeer, is onderdeel van de dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Alcohol

Als de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van alcohol, bedwelmende-, opwekkende- of soortgelijke middelen, is er geen recht op hulpverlening.

Geen kans op resultaat

Als de verwachting is dat de gevolgen van de schokkende gebeurtenis niet kunnen worden verminderd, is er geen recht op hulpverlening.

Niet-spoedeisende traumazorg

Bij niet spoed-eisende traumazorg, waaronder wij verstaan psychotherapie na een schokkende gebeurtenis, is er geen recht op hulpverlening.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De hulpverlening vindt uitsluitend plaats in Nederland. Bij een schokkende gebeurtenis in het buitenland, begint de hulpverlening zodra de medewerker weer in Nederland is.

Extra informatie

Zolang de medewerker in het buitenland is, kan als dat nodig is telefonisch ondersteuning plaatsvinden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

                                                            

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.