Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. We vergoeden onder andere bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. En schade die je zelf aan je woning hebt veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Je woning is verzekerd bij schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. Ook onderdelen die aan je woning vastzitten zoals zonnepanelen, je tuin en alle bijbehorende gebouwen van je woning zijn verzekerd (zoals een schuur of garage).

Verzekerd bedrag

Voor je woning geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. Wij vergoeden een schade tot maximaal de herbouwwaarde. Als je je woning niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Extra informatie

Met redelijk bedoelen we dat omvang van de kosten redelijk zijn in verhouding tot de schade die we vergoeden. En redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de kosten van de expert die wij inschakelen. We vergoeden ook de kosten van de 3e expert als die is aangesteld door de eerste twee experts.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten in je woning zijn niet standaard verzekerd. Je kunt je verzekering uitbreiden met de glas dekking.

Tuin

We vergoeden schade aan je tuin tot maximaal 25.000 euro.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aanbouw en verbouw van de woning  is beperkt verzekerd. Er is dan alleen dekking bij schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm.

Extra informatie

Staat de woning leeg? Dan moet je dat binnen 2 maanden aan ons melden zodra de woning leeg staat.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Val en stootschade

Wij vergoeden schade door vallen en stoten aan je woning. Ook als je die schade zelf per ongeluk hebt veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door onvoldoende of slecht onderhoud. Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als je de dakgoten niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Schade door langzaam inwerkende processen

Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage.

Grondverzakking

We vergoeden geen schade aan je woning doordat de grond verzakt, verschuift of daalt.

Bouwfouten

We vergoeden geen schade aan je woning door bouwfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door water is niet altijd gedekt. Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade dat door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd. Schade door water zoals het  overlopen van sloten door hevige plaatselijke regenval in de nabijheid van je woning is wel verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico bij schade is altijd € 100 per gebeurtenis. Het eigen risico bij schade door storm kun je niet kiezen. Hiervoor geldt altijd een eigen risico van 250 euro per gebeurtenis.

Tuin

Niet alle schade aan je tuin is verzekerd. Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan je door vandalisme, storm en vorst.

Verbouwing

Bij aanbouw en verbouw is je woning beperkt verzekerd. En ook als je de woning leeg staat omdat je het gaat verbouwen.  We vergoeden in deze situaties alleen schade aan je woning door brand, ontploffing, blikseminslag, luchtverkeer en storm.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl