Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw appartementsgebouw. Het gaat daarbij om o.a. schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw appartementsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Uw appartementsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Wij vergoeden tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

Wij vergoeden tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag de kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade met een maximum van  4.500,-.

Waardebepaling

Na de gratis waardebepaling heeft u recht op garantie tegen onderverzekering. Als het eigenarenbelang meeverzekerd wordt voor 10%, geldt hiervoor ook garantie.

Gezamenlijke eigendommen

Gezamenlijke eigendommen (inventaris) zijn tot maximaal  50.000,- meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw appartementsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Uw eigen risico is  500,- voor stormschade en  1.000,- voor waterschade. Voor schade vallend onder een plotseling onvoorziene gebeurtenis is een eigen risico van  125,- per gebeurtenis van toepassing.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw appartementengebouw leeg staat, dan bent u slechts beperkt verzekerd.

Verbouwing

De opstal is beperkt verzekerd tijdens de verbouwing van het gehele appartementsgebouw.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het risicoadres dat op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.